Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBLIJF HOUDEN.

167. Iemand, die naar art. 245, 3°., der gemeentewet was aangeslagen, gevoelde zich hierdoor bezwaard en gaf als reden op, dat naar zijne meening alleen hij geacht kan worden gedurende meer dan 90 dagen verblijf in eene gemeente gehad te hebben, die er meer dan 90 X 24 uren was aanwezig geweest. Ged. Staten oordeelden, dat deze meening geen steun vond in de wet en hebben den aanslag behouden. Prov. verslag Noord-Holland over 1902.

168. Een krankzinnige, verpleegd in een gesticht, kan in de gemeente, waar dat gesticht is gelegen, aangeslagen worden op grond van art. 245, 3®., gemeentewet, omdat de wet niet onderscheidt, of het bij dat artikel bedoeld verblijf al dan niet vrijwillig is. Genist. 2534.

169. Op de vraag, of eene meerderjarige, voorloopig uit een krankzinnigengesticht ontslagen (met verlof gezonden), die zich bevindt bij eene familie te O. en aldaar als logée wordt beschouwd (hoewel zij kostgeld betaalt), in den hoofdelijken omslag kan worden aangeslagen, antwoordt de Gem.stem in no. 2765:

Aan het verlof of voorloopig ontslag uit het gesticht zal vermoedelijk geene tijdsbepaling verbonden zijn, zoodat het onzeker is of, en zoo ja wanneer, de ontslagene in het gesticht zal terugkeeren. Onder die omstandigheden achten wij een aanslag in den hoofdelijken omslag wegens hoofdverblijf in de gemeente O. volkomen gewettigd. Ook al blijkt later, door hernieuwde verschijnselen van krankzinnigheid, dat de patiente bij haar voorloopig ontslag nog niet geheel hersteld was, zoodat niet het voornemen van vestiging, bedoeld bij art. 75 burgerlijk wetboek, kan geacht worden bij haar aanwezig geweest te zijn, het ontbreken daarvan heeft enkel invloed op haar wettelijk domicilie, maar neemt niet weg dat feitelijk haar hoofdverblijf is gevestigd in de gemeente 0., alwaar zij voor onbepaalden tijd haar intrek genomen heeft.

Maar ook al is het verblijf te O. slechts van geheel tijdelijken aard, dan kan de betrokkene niettemin ingevolge art. 245, sub 3°., als torens aangeslagen worden bij een verblijf gedurende meer dan 90 dagen.

170. De gemeenteraad van Goirle had op grond van art. 245, sub 3°., gemeentewet in den hoofdelijken omslag aangeslagen een elders wonend persoon, die gedurende meer dan 90 dagen te G. als logé verblijf gehouden had.

Door Ged. Staten van Noord-Brabant werd echter, ingevolge reclame van den belanghebbende, deze aanslag vernietigd, op grond dat uit de bekomen inlichtingen was gebleken, dat adressant, gedurende zijne aanwezigheid te G., bij zijn schoonzoon had gegeten en geslapen en verder in de gemeente G. zijne bezigheden had gehad met het uitdeelen van orders aan zijn ploegbaas en verder personeel ten dienste van den aan-

Sluiten