Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Een groot deel van liet streven der Maatschappij „Tot nut can hit algemeen" is steeds het verbeteren van het volksonderwijs geweest.

Bij dat onderwijs neemt de practische opleiding tot, ambachten eene belangrijke plaats in.

I)e overtuiging, dat die opleiding hier te lande verbetering behoeft en de wetenschap, dat in naburige landen, ten deele door de instelling van het „leerlingwezen", die opleiding bevorderd wordt, deed bij de Maatschappij den wensch ontstaan , het leerlingwezen in naburige landen grondig te leeren kennen, zoowel wat de wettelijke regeling als wat de uitkomsten betreft.

Die wensch is vervuld.

Omtrent drie landen is een schat van gegevens bijeen gebracht, die den belangstellende zeer moeilijk verkrijgbare inlichtingen verschaffen, betreffende een vorm van opleiding, welke bij ons thans weinig meer bekend is. maar elders nog altijd een zeer belangrijke plaats in de volksopleiding inneemt.

Eene pleitrede voor die uitheemsche instelling en een betoog ten bate eener opname harer regeling in onze wetgeving, is dit rapport uit den aard der zaak niet.

De vragen : of het particulier initiatief hier het buitenlandsch voorbeeld dient na te volgen en of, naast de ambachtsscholen, een door den staat geregelde opleiding in fabrieken en werkplaatsen aanbeveling verdient. moesten in dit rapport onbeantwoord blijven.

1

Sluiten