Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Patroons, die zich bij de opneming van leerlingen niet aan deze voorschriften houden, maken zich schuldig aan eene overtreding der Getverbt»urdiiKiiij, strafbaar met eene geldboete van 10 tot 40(1 gulden.

De overeenkomst kan dus mondeling of schriftelijk worden aangegaan. In het laatste geval is de medewerking van eenig overheidspersoon niet voorgeschreven. Doch in de practijk geschiedt ook de schriftelijke sluiting soms bij liet bestuur der beroepsvereeniging, waar bet contract toch ingeschreven moet worden.

\olgens de meesten van onze berichtgevers, neemt het gebruik van den schriftelijken vorm toe en heeft dit op vele plaatsen de overhand. \ olgens Dr. Frey, leider der particuliere enquête te Weenen, hangt in dezen veel af van de besturen der Gemmenschaften: daaronder zijn er. die streng toezien, dat de overeenkomsten schriftelijk worden gesloten. Intusschen wordt uit verscheidene plaatsen medegedeeld, dat vooral bij kleine bazen en ten platten lande mondelinge contracten voorkomen. De inspecteur van den arbeid te Iriëst vermeldt in zijn verslag over 1890. dat in zijn ainbtskring schriftelijke overeenkomsten uiterst zeldzaam zijn; de burgemeesters op het platteland aldaar hebben zelfs geen vermoeden van hunne verplichting tot het houden van een register.

Blijkens de overgroote meerderheid van onze berichten , zijn voor de schriftelijke overeenkomst formulieren gebruikelijk, die vaak door de beroepsvereenigingen zijn opgesteld. Verscheidene daarvan werden ons overgelegd. Ze worden in den regel in twee, soms in drie exemplaren opgemaakt: één voor de ouders van den leerling, één voor den patroon, een derde voor het bestuur der Genosnewtchaft.

Eenstemmig luidt liet oordeel, dat, op grond der ervaring, schriftelijke overeenkomsten verreweg de voorkeur verdienen. Als redenen worden opgegeven: dat partijen daardoor gelegenheid hebben, steeds den inhoud der overeenkomst te raadplegen zonder de registers te gaan inzien: dat de verplichtingen, uit de overeenkomst voortspruitende. partijen veel duidelijker voor den geest blijven: dat er veel minder aanleiding is tot het ontstaan van geschillen; maar vooral, dat, indien niettemin een geschil zich voordoet, een betrouwbare grondslag aanwezig is tot beslissing daarvan.

Wat de opneming van leerlingen aangaat, verdient nog vermelding, dat in de fabriek van Ringhoffer de vertegenwoordiging der arbeiders (Arbeiteraussehuss) daartoe medewerkt. Deze doet namelijk, na onderzoek der ingekomen aanvragen, aan den patroon voorstellen omtrent de keuze der aan te nemen leerlingen. Zonen van arbeiders der fabriek hebben daarbij den voorrang.

Sluiten