Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arbeidsdag op 11 uur bepaald en is 'He arbeid gedurende den uaclit en op zon- en feestdagen verboden.

Kerst in den laat steil tijd worden hier en daar bepalingen in de leereontracten opgenomen omtrent den duur van den arbeidsdag voor den leerling. In het algemeen werkt de leerling even lang als de werklieden in de '.elfde werkplaats.

De verschillende antwoorden op de vraag, of er veel geklaagd wordt over overlading der leerlingen met arbeid, loopen zeer uiteen. Het wwW/erfen-seeretariaat te Zfiricli zegt: dit komt voor, waar de leerlingen kost en inwoning bij den meester genieten; de Schweizerische Gewerbeverein zegt: zeer veelvuldig; die klachten schijnen ook wel gegrond te zijn. Daartegenover staat de Handwerker- u. Gewerbeverein te Basel. die zulks zelfs onmogelijk acht. terwijl de andere antwoorden het veelvuldig voorkomen van zulke klachten ontkennen, al wordt ook hier en daar toegegeven . dat er meesters zijn, die hunne leerlingen exploiteeren.

Als men uit onze 12 antwoorden eene conclusie mag trekken, is het wel deze, dat in Zwitserland het misbruiken van leerlingen geen argument kan zijn tegen liet leerlingstelsel.

In de kantons. waar conseils de prud'liommes (raden van vroede mannen) bestaan. zijn deze gemeenlijk de aangewezen rechters in zake geschillen omtrent het leerlingcontract: waar eene afzonderlijke wet op het leerlingwezen bestaat, is ook de rechter aangewezen; doch de algemeene regel is deze, dat overeenkomstig de gedrukte formuliercontracten een scheidsgerecht, bestaande uit een vertegenwoordiger van elk der partijen en een derde (voorzitter), door deze beiden te benoemen, als hoogste instantie voor alle geschillen wordt erkend.

Het komt slechts bij liooge uitzondering voor, dat een leerling vóór het afsluiten van liet contract door eene geneeskundige verklaring zijne lichamelijke geschiktheid voor het vak heeft te bewijzen. De zwitsersche Gewerbe-A erein eischt echter een zoodanig attest voor leerlingen, aan wie hij een subsidie verleent: ook hebben de letterzetters in het reglement hunner vakvereeniging eene bepaling, die zulks voorschrijft.

IV. De contracteerende partijen.

In geheel Zwitserland is de zelfstandige uitoefening Van een bedrijf de eenige maatstaf voor den naam van ,.meester" en voor de bevoegdheid

Sluiten