Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

industrie «Ie eigenlijke ondernemer (chef) geheel liuiten de overeenkomst met de leerlingen staat.

Po werkmeesters of werklieden sluiten geen leerlingcontraeten.

Volgens den fabrieksinspecteur 8eh uier is wel iets dergelijks hier e» 'laar beproefd, maar <Iit is als in strijd met <!<■ fabriekswet onderdrukt. De kantonsstatistiens te Aarau vermeent, dat het voorkomt in gieterijen en waarschijnlijk nog wel in andere industrieën: maar niemand weet bepaalde feiten te noemen. I)e zaak behoort dus stellig in Zwitserland tot de groote uitzonderingen.

Waar <l>■ ouders (of voogd) het leerlingcontract sluiten (en vooral waar zij leergehl betalen), teekenen zij als contractanten natuurlijk het contract: waar leerlingspatrouaten, armbesturen en dergelijken als contractant optreden. teekenen deze en laat men alsdan de ouders toch in vele gevallen medeteekenen; evenzoo laat men den leerling bijna altijd medeonderteekenen , zonder zich speciaal uit te laten. iraarom <lit geschiedt.

V. Verplichtingen van den leermeester.

In de vier kantonale wetten worden de verplichtingen des leermeesters ongeveer op dezelfde wijze omschreven. Hij moet den leerling het vak of het gedeelte van het vak. dat het onderwerp der overeenkomst uitmaakt, geleidelijk (trapsgewijze) en volledig leeren. Hij moet den leerling gedurende den arbeidsdag den noodigen tijd geven voor het schoolonderwijs , door de wet geëischt, en voor het godsdienstonderwijs. Hij mag den leerling niet ten nadeele van de opleiding gebruiken voor huiselijke of andere werkzaamheden; Neuchatel voegt hieraan toe: „behoudens buitengewone gevallen of werkzaamheden en diensten, die door de gewoonte gerechtvaardigd en door het toezicht op de leerlingen geoorloofd worden"; Genève verbiedt het gebruik voor alle werkzaamheden, die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen onder de bepalingen van het contract.

Het toezicht op het leerlingwezen is in Waadtland opgedragen aan de Raden van vroede mannen (Conseils de prudhommes) en, voor gemeenten waar deze niet bestaan. aan commissiën voor het leerlingwezen. Deze coniniissiën worden weder gecontroleerd door een bij het Departement van Landbouw en Handel aangestelden l!nml voor liet leerlingwezen. aan welken in het algemeen de belangen van het leerlingwezen en het aangeven der middelen ter verbetering der vakopleiding zijn opgedragen.

In Neuchatel zijn eveneens de raden van vroede mannen en bijzondere commissiën voor het leerlingwezen met het toezicht belast. In plaatsen,

4

Sluiten