Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werktuigkundigen en ook bij timmerlieden en metselaars. In al «leze gevallen zijn de leermeesters in liet geheel niet in het bezit van eigen werkplaatsen. Zij wonen wellicht zelf in een geheel ander deel der stad en van eene opneming van den leerling in woning en kost kan daarbij geen sprake zijn.-'

\ olgens de van de berlijnsche Innungen ontvangen inlichtingen komt inwoning van den leerling nog wel voor bij de smeden, wevers, schoorsteenvegers, schoenmakers, bakkers en slagers. Daarbuiten wordt het in den regel alleen nog aangetroffen bij kleinere bazen.

Hiermede overeenstemmend luiden de uit andere plaatsen ontvangen mededeelingen. Uit deze opgaven blijkt, dat ook in de grootere steden. waai in het algemeen de leerlingen thuis wonen, inwoning bij den meester regel is gebleven bij de bakkers en slagers, zeer algemeen voorkomt bij de schoenmakers en kleermakers en voorts nog wordt aangetroffen bij de barbiers, schoorsteenvegers en smeden, terwijl aan den anderen kant in streken, waar het wonen bij den meester gewoonte is gebleven, dit toch uiterst zelden voorkomt bij de timmerlieden en metselaars en zelden bij de Schlosser.

De eenigszins bijzondere positie van het ambacht der Schlosser wordt ook hier weder bevestigd; het uitwonen van den leerling staat natuurlijk in verband met het buitengewoon hooge cijfer der leerlingen, die bij Schlosser worden opgeleid (zie hierboven blz. 73).

Het geregeld inwonen der leerlingen bij hakkers en slagers wordt door den aard van het bedrijf voldoende verklaard; in die ambachten, waar aan de werkplaats tevens een winkel is verbonden zooals ook het geval is bij schoenmakers, kleermakers en barbiers — zal het in het belang van den meester zijn, steeds op ieder uur van den dag over zijne leerlingen te kunnen beschikken. Daarbij worden deze ambachten veelal in zeer kleine werkplaatsen met een gering aantal leerlingen uitgeoefend, zoodat de bezwaren tegen het inwonen der leerlingen niet het oog op de woningruimte hierbij niet gelden.

In de groote steden is blijkens de ontvangen antwoorden alleen te Breslau, Stuttgart en Brunswijk het wonen van den leerling bij den meester nog algemeene regel gebleven. Zooals hierboven werd opgemerkt . zijn dit dezelfde plaatsen, waar ook ten aanzien van het leergeld bij uitzondering de oude traditiën zijn blijven bestaan.

e. Loon.

ten eigenlijk loon wordt in het ambacht aan de leerlingen niet betaald, met uitzondering alleen van de bouwvakken (timmerlieden en metselaars)!

Sluiten