Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel uit de redactie van § 128 reeds volgt, dat de proeftijd een

deel vormt van den leertijd, wordt toch in de meeste contract-formulieren nog uitdrukkelijk vermeld, dat de proeftijd in den overeengekomen leertijd Wordt meegerekend.

Volgens § 132 der G. O. (f 127 f'»«>«) heeft in geval van beëindiging van het contract gedurende den proeftijd de meester of leerling alleen dan recht op schadevergoeding,, indien dit in liet schriftelijk leercontract met vaststelling van de wijze en liet bedrag der schadeloosstelling is overeengekomen. In de meeste der door ons geraadpleegde contracten komt een dergelijke bepaling niet voor; het formulier der kuipers-, smeden-, kleermakers- en schrijnwerkers-Innungen (bijlage VII) vermeldt zelfs uitdrukkelijk in § 2, 2'« lid, dat het terugtreden gedurende den proeftijd vrijstaat „ohne irgend trelche h'ntxrliadigungsannprüche".

Eene uitzondering vormt in dit opzicht liet formulier der saksische Gewerbekammern (bijlage VI), hetwelk in §8, 8lid, de schadevergoeding voor dit geval regelt.

/. De duur van den werkdag.

I)e duur van den werkdag richt zich in het algemeen naar de behoeften van het bedrijf: in den regel werken de leerlingen even lang als de gezellen. Dat de duur van den werkdag in het contract wordt geregeld. behoort tot de zeer hooge uitzonderingen. Het komt o.a. voor in het formulier der Charlottenburger Innungen, waarbij de uren van begin en einde van den werkdag worden bepaald. De kracht dezer regeling wordt echter ongeveer geheel te niet gedaan door de onmiddellijk daarop volgende bepaling, dat de leerling bovendien verplicht is, indien dit noodig mocht zijn, vroeger te beginnen en later te eindigen en ook 's nachts te werken, indien dit van hem wordt verlangd. Op ongeveer dezelfde wijze vinden wij ook in andere formulieren, waarin eene bepaling omtrent den arbeidstijd voorkomt, de zaak geregeld. Zoo b.v. in het formulier der vereenigde leidekkers-Innungen: „De werkdag van den leerling begint te 6 uur 's morgens en eindigt 's avonds te 7 uur. Overwerk. dat de meester in uitzonderingsgevallen kan vorderen, wordt niet extra vergoed". In het formulier der boekdiukkers-Innung te Berlijn wordt het volgende bepaald: „De werkdag duurt 10 uur, begin en einde worden door liet arbeidsreglement geregeld. De meester kan alleen in dringende, door het belang der zaak vereischte, gevallen overwerk vorderen; de vaststelling daarvan is aan zijn goedvinden overgelaten. De leerling ontvangt voor overwerk 20 Pfennige per uur".

De regeling van den werkdag wordt dus in de enkele gevallen, waar

Sluiten