Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoezeer Gorter c. s. hun eigen gebrek aan kennis van de zaak en het gebrek der Partij aan voorbereiding trachtten te dekken met een beroep op autoriteiten, bleek ook uit hetgeen ik op het Kongres vernam, n.1. dat Gorter met een brief of telegram van Kautsky in den zak liep omtrent de pachtkwestie, om dit te zijner tijd in debat te brengen.

Ik zou mijn plicht hebben verzaakt, als ik niet zeer beslist front had gemaakt tegen deze taktiek, om argumenten te vervangen door namen en daarmede in een oogwenk onze Partij een beslissing te doen nemen over zaken, waarover zij het vier jaar later na onderzoek en voorlichting, nog niet eens zou kunnen worden. En wanneer in de debatten op het Utrechtsch Kongres een zenuwachtige spanning is geweest, die tot onnoodige prikkeling aanleiding heeft gegeven, dan was die het natuurlijk gevolg v an het drijven der N. T. groep naar een beslissing, waartoe niet slechts het Kongres, doch ook zijzelve »og niet bekwaam was.

i ™as *n (^e s^emm'ng> ik het agrarisch program, door

het F. B. opnieuw voorgesteld, moest verdedigen. Wat was natuurlijker. dan dat ik wees op het ongeschikte tijdstip van behandeling der nieuwe voorstellen en reeds bij voorbaat waarschuwde voor telegrammen \ an autoriteiten, die het Kongres stonden te wachten! Ik laat juist dat deel mijner rede. dat de N. T. groep zoozeer tegen mij heeft verbitterd, uit het officieel verslag hier volgen:

;,0°k Kautsky heeft kritiek op ons program uitgeoefend. Ongelukkig is Kautsky niet volledig ingelicht. Het is nu voorgesteld alsof tegenover de groote theoreticus Kautsky de kleine Troelstra zou staan. Dat is onjuist.

Aan Kautsky's theorie werd door spr. niet getornd; maar hij had willen aantoonen dat Kautsky's bezwaren niet op ons program sloegen.

Wij hebben allen het grootste respect voor dien voortreffelijken partijgenoot. Maar dat mag ons niet verleiden, aan de voeten van den profeet te gaan neerzitten. Waar Kautsky zich niet over de pachtparagraaf uitlaat, wil men nu met een brief van Kautsky aankomen. Spr. protesteerde daartegen. Men schijnt ook Van der Velde's oordeel gevraagd te hebben. Spr. waarschuwde er tegen, om zoo met autoriteiten te schermen. Spreker was in staat, om den meest reaktionairen maatregel, n.1. de bescherming van den grondeigendom van kleine boeren, met uitspraken van de meest doctrinaire sociaal-demokraten, Guesde en Lafargue, te verdedigen (applaus).

\\ ij zijn hier niet om elkaar lessen in de theorie te geven, maar om na te gaan, hoe de theorie in de praktijk moet worden overgevoerd. Spr. wenschte de partij geluk met de mannen en vrouwen, die zoo geestdrittig en met zoo groote kennis werkten voor onze beginselen. Maar laten zij toch ook taktisch zijn. Nu deed het spreker leed, dat er theoretische batterijen tegen ons worden opgesteld op het oogenblik, dat wij zelf onze batterijen op den vijand richten. Dit is spelen met vuur. Er zit zeer veel aan deze zaak vast. De Duitsche partjj is zelfs niet tot eene konklusie gekomen. Tegenover hun radeloosheid staat de frissche daad van ons program, waaronder boeren en arbeiders zich

Sluiten