Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in groote zaken op de hulp van anderen, zoo in de onderwijszaak op de geloovigen, dat die alsdan meer tot ons getrokken zullen worden; in de agrarische kwestie op de hulp der kleine boeren.

Hier stond het zoo: dat wij geen hulp konden krijgen en van het begin af aan moesten weten: het wordt vechten.

Nu heeft Troelstra wel redenen voor zijn houding aangevoerd, maar hoofdzaak blijft dat Troelstra niet heeft ingezien dat het in ieder geval vechten moest worden. Noch liberalen, noch anarchisten konden daar iets toe- of afdoen Over kleinere dingen, den tijd waarop enz., had dus getwijfeld kunnen worden, over de richting van de algemeene taktiek niet.

Met alle persoonlijke kwesties door Reens wilde spreker niet te maken hebben. Niet geknoei, maar onzekerheid verweet spr. Troelstra."

Wat in deze woorden beslissend is, dat is die „angst", waarmede mijn optreden werd gadegeslagen; dat algemeene w a ntr ou wen in mijne leiding. Daaraan gaf op dat Kongres ook Van der Goes uiting, toen hij beweerde: „Troelstra is te veel geworden een diplomaat, die de belangen der mogendheid, het proletariaat, verdedigt bij de bourgeoisie."

• ^Ve* Z°°*denken over_den leider eener beweging, van hen kan met dat vertrouwen worden verwacht, dat juist in moeilijke oogenblikken van strijd, als de Aprilbeweging gaf, waarin met het oog op den mjand, vaak niet alle motieven voor de daden van tun leider openlijk terstond konden worden medegedeeld, onmisbaar is Het resultaat der Aprilbeweging is dan ook geweest, dat ik toen de f e 11 e 1n k e onmogelijkheid heb ingezien met deNieuwe T ij d-groep tegen mij, de taak te vervullen, die vooral deze van den hoofdredakteur zegt te verwachten n.1. „vaste leiding te geven. Ik ben mij dit vooral door het gebeurde m zake mijn artikel Wat nu? bewust geworden.

Om alles goed in het licht te stellen, zal ik eerst mijn optreden in die beweging in groote lijnen schetsen en motiveeren.

. e proklamatie der Hoofdbestuurders van de Spoorwegvereenigingen, waarin zij, voor 't geval van indiening der dwang2™' ®f® tweede staking in uitzicht stelden (begin Februari ïyUó), stelde de Nederlandsche arbeiders voor de vraag, of zii in dat geval den steun hunner organisaties al dan niet zouden verleenen. Nadat het! P. B. in een konferentie met het Hoofdbestuur der Ned. Vereemging van Spoor- en Tramwegpersoneel, van Oucfibf ♦ vernomen, dat) de kansen voor die tweede werk-

king goed stonden, besloot het aan die steunbeweging deel te

ZTïrx °Ade ^«vergadering der verschillende vereenigingen, 20 Februari 1903, stelde ik namens het P. B. deze motie

meert- k°rt de besPrekingen op die vergadering resu-

„De vergadering enz.:

gehoord de verklaring der Vereenigingen van het Spoorwegpersoneel, dat zij ter wenng van een wet, die de vrijheid van staken aanrandt, den arbeid zullen neerleggen, en van de Federatie van Trans-

Sluiten