Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!

S,%6eMen; "* "" ™rk,1«k «» soort dwang-

r|SS3;,SS=

MsHr51 -»STatóS

■jSigU, ihcfibïï ^„^5-?' te°,T ^TeVr" on,nogelSk'de "kb«^5^dT4?£

Zij, die zoo zenuwachtig roepen om een daad ' »;; h;*> i,

afkeerig ander, van „politiek in de vakbeweging" t|,ans mit.liZ

?• r" l""ïiekC »P •»»» wflien zel r"" i'ÏÏlS

door dezen raad niet worden bevredigd. J zullen

.♦«f 1 °Ch ZUlle" ZjJ "iet kunnen zeggen, dat wij een alperaeene werkstaking vreezen of tegenwerken; wij wekken iuiit nn tlmno t

werkstaken, waar daarmede iets te behalen is; wij sporen juist^met

name de spoorwegarbeiders aan, misschien voor het laatst h!.n Sï!

kingsrecht tegen hunne Direktiën te gebruiken Het verschilliJt lïto

h.e.in, dat wij de vakbeweging i„ de'Waïï,ÏÏZSS&SbS

doen blijven op haar eigen terrein: den strijd voor vakbelanln W

v"^LV~!S!;rie°-'l« S'y^overla.eU,

STEÏTl„êït zïaSS ver'os8ende woord te sprekwi"

, . terwijl .e,r blijkbaar - men denke aan het artikel van Wiuk in het \olksdagblad - minder politiek-gezinde elementen in de bewedne

3' f ?•?? ,de bewfgiiig tot een groote politieke aktie, een sfriid niet de politieke ni&cht der bourgeoisie in hnnv /, / J

zaarden. Mod.t de beweging ee„37„7Jk tT.^nn™

, f,J1JT °?e^ het 00e op den nuchteren zin en het verantwoordelijkheidsgevoel der v&kvereenicriiursinannen die in lipf '4.4. •

verwachten dan zou de £T VaU êeS gevolfin ftnvoT

« » 9een

inuia',;:,1"s? Ldiaux, 3?

die zal inzien, dat ik, om mijn advies in een daad te Zf \' ten, mi tot de leiders dier organisatieshadtewenL T?hT'6-

roep me, v„,doende steun zou vinden Sntde^pt'rwegatidêK

Werkelijk hebben zij een voorstel in dien geest in dP wm besturen gedaan: maar dit is verworpen ° d"

In het Komité van Verweer heeft mijn artikel tot hevige dis-

Sluiten