Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weken heeft geduurd, doet toch niets ter zake. En gekombineerde staking, eer alle andere middelen zijn uitgeput, zoolang er nog „ruimte is voor een gewone agitatie", dat wil toch niemand."

Over het (moreel) „gerechtvaardigde" van een staking liep de strijd niet; of de arbeiders het „recht" hadden, anders dan in het door mij gestelde geval te gaan staken, dat is een vraag voor de poes; de kwestie was, onder welke omstandigheden een staking gewettigd was van het standpunt van den klassenstrijd. Daarbij behoorde te worden overwogen: de offers, die men bracht aan organisatie enz., en wat men daarvoor verkreeg. Ik nu was en ben van meening, dat alleen dan die offers gebracht mochten worden als andere middelen van noodzakelijk verweer ontbraken. )p 1/ Maart moest iedereen denken, (Lat de gewone verweermiddelen nog konden worden gebruikt; toen op 1 April de gewijzigde wetten in behandeling werden gebracht, zonder dat er zelfs een tijd was voor de arbeiders, om er tegen te agiteeren, drong de Regeering hun de staking op. Het verschil tusschen Mevrouw Holst en mij was, dat ik, die mij in den loop beweging nader had ingedacht in het toen nog open vraagstuk der politieke werkstaking, een onderscheid maakte tusschen een protest-staking, die ik als noodmaatregel aanvaardde en een d wangstaking, die ik in elk geval verwierp. Zij zegt hierover in haar artikel het volgende:

„Maar de redactie verwerpt de staking tegen de wetten nog om een andere reden, n.1. als ondoeltreffend: staking tegen de wetten zegt zij, zou leiden tot het aannemen der wetten in hun scherpsten vorm De Kamer zou er in zien niet een protest, maar een pressie en er voor bedanken zich te laten dwingen. Maar als pressie zou natuurlijk, een eventueele staking ook juist bedoeld zijn. Als protest geenszins. Lag dat in de bedoeling der Ned. arbeiders dan was geen „Conntee van Verweer" maar een „Comitee van Protest" opgericht, (!) de proteststaking had b. v. zoodra de ontwerpen bekend werden kunnen w-orden uitgeschreven ; na twee of drie dagen had ieder weer rustig aan den arbeid kunnen gaan; na twee of drie weken ook de Kamer aan de hare: de wetten aan te nemen.

In de bedoeling der arbeidersbeweging is de gekombineerde staking een middel van pressie, een strijdmiddel: zoo was 't in België, zoo m Zweden, zoo bedoelen het de Ned. arbeiders ook. Is de pressie te zwak, voelt de bourgeoisie zich te sterk, dan werkt de staking niet net gewenschte uit en worden de arbeiders verslagen."

Ik antwoordde hierop o. a.:

, "Dat WÜ gemeend hebben onze meening over de verder te volgen taktiek te moeten zeggen, komt voort uit deze overweging, dat deze beweging en hare gevolgen voor onze Partij en de vakorganisatie te belangrijk zijn, om er in een zekere sleur mede voort te gaan. Daar moest, meenden wij, in de Partij wat meer klaarheid komen over de

juiSt(eenDmid7e?toin^hee?.''WOOrdSPelling: Het "Pr°teSt" <ler arbeiders was

Sluiten