Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

te volgen taktiek en liet is nu eenmaal de taak van het partij-orgaan, wprti^t6" g6Vai ,-8,pr( n- 0ns advies richt zich tegen een'politieke 7,21 g' na u!"'ljk ",et' (,m(l!,t wii opzichzelf een dwangmiddel te / ȟ-,Ver?/er'H n " e? de bour&eoisie, op welke wijze dan ook "Pr dwingen, moet men met het aangewende middel zoo sterk

st iffnÜ ZIJf" Cn -'ui8t niet- Ten eerste zul juist een werk-

«t»k nl m ee" ' . . ('°el een deel der arbeiders, die aan een

món *„VtT gew™e looneischen meedoen, afstootenden tweede jaagt

teïïn 1 l!)k,e♦ W? ,°P één h0°P' ais den strijd zóó Ti, ,,i i * °( ' [ },et de kwestie wordt, of het burgerlijk gezag ■ti al dan niet zal kunnen handhaven. De tegenwoordige tiid is

de7Znoir \°°r °Ui f'u-"' T('0ral oratrent het gebruik en de beteekenis «er politieke werkstaking kunnen wij thans veel leeren.

die , rrl00pig wilk'n. W'j er slecllts dit van zessen, dat een massa, «ie nog zoo weinig homogeen, politiek bewust en aan burgerlijke nvloeden onttrokken is, als die, welke hier een politiek" stlSg

zuk eP,f a?„L- ",et ,V°°r ee" dwan^taking deugt. Door

n- rtii 11 - ver8 erkt,'«en dus de eenheid en 't verzet der tegenpartij, teiwyl men zich zelf verzwakt."

oM E" in H e t V 0 1 k van 25 Maart 1903 heb ik een artikel geaantoont ?o7.;'p0l.i;j1eke.weykstakinS", (bijlage 11), dat m i. de Partii om ri" V1' !1 de ftor,men' die èn in de pers èn in

b^rv;LuLV:Te°d!°„g"Te ™hoofa —• -

«fri H I"1Lgfmaakt' nader ls uitgewerkt, op 't oogenblik van den

uit W aïttkd UH mij" 'aatS,<! aanha,i"g

7 FéLtsns*;: zTide staking bedoeid zijn-Maar ik had repds

aangeven èn rf ?♦ i!' 7?" T" P,rotest' van een demonstratie der arbeider^h • • aatst volgehouden. „In de bedoeling prei ï w 'ing v a ge,combineerde staking een middel van pre.sie zoo was tin Zweden , schreef onze partiigenoote

(blz 88ean89e±fiVAifrine Werkstaking en Sociaaldemocratie" s «I int in 7 ' ? . Duitsche uitgave) noemt Mevr. Holst echter de staking in Zweden juist als demonstratie, tegenover de Italiaansche, die tevens een dreiging bevatte. Tegenover de demonstratie-staking stelt zij daar de staking, diepressie (Druck)

« te neten^, ™

gel te nemen of in te trekken — een strijd met de Regeering Wat

Lt kLrL VerKhil,,tUSS-hen b6ide soorten van stïking

overeen miJne beschouwingen gedurende den strijd zeiven

Dat zij die evenals ik achter de schermen had gezien en de

hS K^Tk.'T ecn d^W?"<S <*" <"*'

ziMetoTz^k! ' °P T °°genblik (lat ziJ van anarchistische

Sneen om het T "t?n^Ur ,Trd aa»gespoord, mij in mijne pogingen om het karakter der staking scherper te belijnen en daar-

i

Sluiten