Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wlTfm deP *' D' f R> «eho»den te Enschedé op 31 Mei en 1 Jum 1903, overwegende de noodzakelijkheid zijn oordeel owr

uit ^"ptkenf11166116 Werkstaki»* zo« lelijk en beslist mogelijk

in M>LertWenende dat j'f, noodzakelÜk was, tegen de door de regeering in Maart 1.1 voorgestelde verscherping van de strafwet m

:C0Mk ,:rte„midde!r ,ZÜ°, jachtig mo£elijk in verzet te komen- immers fp' V inderdaad de afwering van een aanslag op hetstakimrs

vakvArJnfr-Va" t<JfPa«sing is het werkzaamste strijdmiddel van de

overwegende dat het eenige middel om in den qeqeven toestand e onafhankelijke arbeidersorganisaties tot een uiterste imainn m„ verzet en protest te vereenigen - nadat de gevoerde r,"g had genoopt tot eenige verzachting — waarbij echter de ont werpen nog geheel onaannemelijk bleven - was: <fe lTrkstatr.n L t transportbedrijf, zoo noodig te steunen door het nederleaaen van den arbeid m andere ekonomisch gewichtige bedrijvenvan

^r0Ver'-2e\lde 'lat dmr,m de a^ieene werkstaking thans het eentge middel was omdat het rechtstreeks werken opde ZeerZ nar tijen door tegen de.wetsontwerpen in het parlement te , l

stemmen en tegelijkertijd een beweging in het leven te roepen alae'me/n n sterk genoeg, om de regeering een werkzame vrees voor de eer*t>mi gende afrekening met het kiezersvolk in te bj'emen oni deZtiL

BS* *» «act wefesfas

hf,ro>mr>mjen^e,- de 9ev°lg.e:n van dit laatste voor de arbeiders-

nederlZ,, 'IS \m

ÏÏS3E :Ler%" m"kt "" "" niMTO

taal? ZZ »M™X2mn',n 9'm' """ * S^nscKapfelijke

m zlet lH het genomen besluit tot en de uitvoerinu van tt» ,w-

™?l*dend en hoopvolle teeken Zn del moed Z de

aCrandin^van l Nederlandsche arbeiders, die zich de brutale

zonder eenaHeïSte™™ °um{f*re ™Jheden »iet liete» welgevallen waarv-in <1p ® uiterste poging van verweer, een pogin^

sas*

Sluiten