Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Mijn aftreden.

mrs

de 8 t e U e 1 S, S t1ge t O „ tongres ~ raaar °™

klein in aantal, doch aan inrtoed en gez'aü crort gr°T Wel werking, zoo algemeen pn «tol* i ,.gezag gioot — een tegenin e e n s c h a p p e 1 iik o y d a1 . z « z e 1 f > % egroep had v r ij s p e l t e g e n m- ^ evr ^ 1 e r P- ' En deze genwerking breken, in de Pirtii '' ; ♦ |lad' Wllde ik haar tevaarden. voor mij des te moeiliilLi. " jd tegen haar te aanmij de inzet van 'dien' strijdwasL ! °?aangenamer, omdat voor in de Partij. Om daarvoor eZ L. T Glgen PerS001ll'jke positie der Goes moge zeggen daartoe m!t? a'Yl te..bi?den' wat ook Van daartoe ben ik ook "niet politiek" ï ]• TJ de.n??dlSe eerzucht; had verder aan dien strij^et dee^v^n1P gen°eg" Ik ren. die ik voor mijn drie, !u . de kra°\lt moeten off<> hoofdredakteur, Kamerlid en DronLal^1* werkkring als die had TL- h„n a i propagandist meer dan noo-

dat ik wel 'zou doen ' mifn pkat^" "T"* b^Vestigd in de meening, te laten. Ik nam'diT^S™^ bl* ^ ov£

mijn ontslag, na mij te hebben overtui^^t Ta^e^6 benoeming zou aannemen Tak wpiüli , eventueele

aan te nemen op het Koneres te F na i ° ^nwel, die benoeming dat de perscampagne teeef mi 1Tchede" Hij Was van meening treden zou meestef maken i ^ ****' Zich Van mijn aftieke nederlaag door in 5e P^tX°°r StellGn als een Poli"

van mijn optreden in de 1L J geleden naar aanleiding het Kongres if d" H'j mee"d<»

der tegenstanders, mij een bewijs van veïi tegen0TI? het drijven daarom gaf hij in overweeinT H«t rt,rouwen te Seven en Met deze opvatting vereenfgde zich 1°? °^ aanblijven. Een ge maanden na het Kongres diende ^ 8 ik Zelf-

ontslag in, dat toen werd aangenomen dUS °PmeUW mijn

Wat mij nu ten hoogste bevreemdt i« Hot A7" a r,

-i trc ëende"noe'

weest, mij als hoófdredaktlur'kwijt le worden? UW Str<!Ven ge"

Sluiten