Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met dit voorbehoud heeft de Redaktie werkelijk leiding, langs een vaste lijn gegeven.

Het is een fout geweest, dat Tak bij de inleiding der agitatie inzake het gewijzigde ontwerp die lijn heeft willen volhouden. Wat minder „vastheid" ware toen gewenscht geweest. Maar hoe dit zij, goed of niet goed, in elk geval heeft de Hoofdredakteur in die zaak leiding gegeven.

Daarmede echter houdt zijne leiding dan ook op.

Het ttreurigst is wel het gemis aan leiding geweest in zake de o n (1 e r w ij s-k w e s t i e. Geen partij was, om de leiding te nemen in den strijd tegen Kuyper's lager-onderwijsnovelle, zóó goed toegerust als de onze.

De grondslag was gelegd in onze Groninger motie.

, D. O. V. bezit de Partij een kranige organisatie, die

getoond heeft, hare leiding in dezen te willen volgen, die over krachten beschikt, welke daarbij gaarne een aktieve rol zouden willen en kunnen vervullen. Maar de redaktie heeft den strijd ganschelijk overlaten aan den Bond van Ned. onderwijzers, aan de vrijzinnige partijen en begreep blijkbaar zóó weinig haar verzuim in dezen, dat zij óók nog durfde klagen over de motie, op de groote meeting in Den Haag aangenomen, en waarin alleen de burgerlijke onderwijspolitiek aan het woord was.

Een zelfde gemis aan leiding en voorlichting in zake het rapport der agrarische k o m m i s s i e. Op het Kongreste Dordrecht' kon dat rapport niet worden behandeld, daar de p artij met voldoende was voorbereid. Natuurlijk ware het de taak der redaktie geweest, het rapport te behandelen, de voornaamste daarbij voorkomende kwestiën uiteen te zetten de polemieken in de N i e u w e T ij d te verwerken voor de partiigenootlen, in één woord: de Partij voor te lichten. Zij heeft dit verzuimd. Het Kongres in Den Haag kon, wegens onvoldoende voorbereiding, de zaak alweer niet geheel ten einde brengen

Niet minder ergerlijk — alleen ten gevolge van den val van kuyper niet' zóó noodlottig in de praktijk — is het gebrek aan leiding in zake de tariefwetten geweest. De zaak was op het Dordtsche Kongres voorbereid; ons standpunt ten opzichte van het vraagstuk in het algemeen, is in het blad nader behandeld. Nu had bij de verschijning van elk nieuw adres dit agitatorisch moeten zijn uitgewerkt. Tevens had de redaktie ook door eigen onderzoek en studie behooren te zorgen geregeld materiaal in den strijd aan te brengen, de soc. dem'

doen hoor en S t6gen '* ont,werP het klaarst en duidelijkst té

In plaats daarvan heeft zij dien strijd overgelaten aan ,,Het vrije Ruilverkeer ; werden ingekomen adressen hoogstens slechts bij klein uittreksel vermeld onder de berichten; heeft ons orgaan zelis nog minder gegeven dan een flauwe echo van wat de liberalen zeiden, laat staan dat het eigen toon en klank gaf. On

Sluiten