Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kwestie los te maken van alle onwezenlijke en toevallige bijmengselen, beperkten wij ons in onze artikelen over de Agrarische Kommissie tot het weergeven van de over-en-weer aangevoerde argumenten, in plaats van in eene beoordeeling daarvan te treden.

De benoeming der kommissie echter lokte eene polemiek uit, waarin wij ons wederom stilzwijgend een aanval op de oprechtheid onzer overtuiging hebben laten welgevallen, maar die langzamerhand is overgegaan in eene polemiek over om program zelf, waarin Gorter, in zijn ijver om de gansche internationale sociaaldemokratie tegen ons en ons program mobiel te maken, èn omtrent de verschilpunten in onze Partij, èn omtrent het standpunt der buitenlandsehe partijen, zulke onjuiste voorstellingen wekt, dat wij ons schuldig zouden maken aan plichtsverzaking, indien wij daartegen niet opkwamen.

Zoo komt het dus, dat wij tegen onze aanvankelijke bedoeling verplicht zijn, nogmaals op deze kwestie in te gaan.

De eigenlijke aanleiding tot dit nader debat vindt men in de volgende uitlatingen van Gorter:

„ln ons zal Troelstra vinden op agrarisch gebied de beginselen der internationale sociaaldemocratie, zooals zij in de landen, die ons ten voorbeeld zijn, gelden." Nieuwe Tijd, Sept. 1901.

, II ij tegenstanders tan ons program, verdedigen daarmee niet alleen de internationale theorie, maar ook de internationale prak tijk, zooals zij door onze zusterpartijen op de kongressen is aaugenomen. Geen van deze wil iets van deze punten weten. Alleen de Fransche arbeiderspartij heeft een punt als wij op haar program, het heeft indertijd algemeene tegenspraak uitgelokt en zij heeft er waarachtig niet veel pleizier van gehad. jjet y0n. 23 Oct. 1901.

Zoodra de commissie met haar werk ver genoeg is, hoop ik de redenen, waarom de theoretici en de practici programpunten als de onze hebben verworpen, in het Volk te bespreken. Het y0ik> 3l 0ct. 1901.

Men ziet het, de eenstemmigheid van Gorter met „de internationale sociaaldemokratie" is volkomen. Geen enkele partij wil iets van punten als de onze weten. De theoretici en de practici hebben programpunten als de onze verworpen. Hoe is het mogelijk, zou men zeggen, dat er nog menschen zijn, die het tegen deze wolken van getuigen durven opnemen!

Inmiddels berusten al deze uitspraken op twee fouten: — lo. op eene onjuiste voorstelling van het standpunt der buitenlandsehe soc.-dem. partijen ten opzichte der agrarische kwestie en 2o. op eene doorgaande vervalsching van de beteekenis onzer programpunten en van het verschil van meening, dat daarover in onze Partij bestaat

Wij haasten ons te verklaren, dat wij hierbij niet aan opzettelijke vervalsching denken, doch aannemen, dat Gorter zelf zich zóó heeft vastgedacht in bepaalde meeningen, dat hijzelf de zaken even eenzjjdig ziet, als hij ze aan anderen voorstelt, zoodat wij ons slechts over zijn waarnemingsvermogen en niet over zijn goede trouw beklagen.

Intusschen ontheft ons dit niet van de verplichting, om er voor te waken, dat. wanneer eenmaal de Partij over deze kwestiën zal moeten oordeelen, deze in hunne ware gedaante voor hare oogeu staan, opdat de tenemen beslissing niet op dwaling beruste.

Sluiten