Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijden «circumstances of the case.» Maar die historische lotgevallen waren voor den protestant iSewman zeiven geen beletsel om de liturgische boeken, gelijk ze daar liggen, heerlijk te noemen. Later zou hij 't geheim van dat prachtig opus, het Brevier, verstaan zooals wij : niet bloot als de opgetelde som van veler doen, maar als een omgekeerd Pinksterwonder : vele machten en invloeden wenschten er te spreken hun eigen vrome vinding en eigen taal, maar Sint Petrus in zijn opvolgers hoorde in hun koor de stem en het gedicht van Gods Geest.

Bij deze algemeene opmerkingen over samenstelling en redactie van het Getijdenboek moet ik het laten om uwe aandacht te vestigen op het zuiverheilige der wording en het zuiver-bovenmenschelijke der hoofdgedachte van de katholieke liturgie. Die hoofdgedachte is: een canticum mysticum voor den Christus mysticus, het geheimnisvolle hooglied voor Christus' Opperheerlijkheid.

Hoe zijn de Horae, de Getijden, ontstaan?

De Heiland was gestorven, verworpen door zijn volk, verlaten door zijn leerlingen, gekruist tusschen boosdoeners. Verrezen was Hij den derden, ten hemel geklommen den veertigsten dag. Maar was dat nu de triomf, dien de profeten gezongen hadden van den Messias, Davids Zoon? In hun hart konden zij 't niet gelooven, de eerste Christenen. Geen ongeloof was dat en geen kleingeloovigheid, de fout, waaraan de apostelen zich schuldig maakten bij hun kansberekeningen in 't eenmaal — gelijk zij hoopten — door Christus te herstellen wereldsc'ne rijk van Israei, het was de liefde, die verlangde naar nog zichtbaarder

Sluiten