Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den der heiligen, — de gebeden zullen hymnen naast zich krijgen en andere vrome toevoegselen, die minder dan het Schriftuurlijke en het Patristische behooren tot het wezen der liturgie. Wat is dus het wezenlijkste bestanddeel der gewijde dag-litteratuur en wat zal het Brevier altijd behouden in hoeveelheid en orde desnoods nog duizendmaal gewijzigd? Het Bijbelsche en het Kerkvaderlijke element.

Hoe blijkt het hier met verrassende duidelijkheid, Dames en "Heeren, dat de schoonheid der kerkelijke litteratuur van een andere orde is dan de schoonheid van de vroomste katholieke kunst, dat hier de gedachte aan artisticiteit bijna geheel wijken moet voor de beschouwing van het mystieke. Immers : De psalmen, het oude lied van het oude Verbond, vormen aanhef en hoofdthema van het nieuwe lied van het nieuwe Verhond.

Stelt eens een modern ongeloovige, die in het Christendom slechts een cultuur-historische verschijning ziet en niet het geheimzinnige Rijk van den verheerlijkten Godmensch, stelt hem eens voor de vraag : wat is voor uwe critiek de eerste schoonheidsuiting van het nieuwe levensgevoel, dat Jesus' leer gewekt heeft, en hij zal U een bloemlezing voorleggen uit de Vaders, hij zal het psalmzingen der eerste Christenen aanmerken als decadentie der Israëlietische cultuur in de naïef-bijgeloovige Christen-gemeente.

Maar op hunne wijsheid past het psalmwoord : oculos habent et non videbunt, zij hebben oogen voor het cultuur-wetenschappelijke, maar zien het mystieke niet. Juist de eerste Christenen, die nati melioribus annis, die geborenen in betere tijden, terwijl ze verlangen naar een zichtbare wederkomst van den verheerlijkten Heiland, zingen ze in psalmpoëzie de vreugde der on-

Sluiten