Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van mejuffrouw S. M. Hendriks, om hare vertaling van het boekje van collega Zbinden in te leiden bij onze Hollandsche zenuwlijders en hunne families.

Het is niet dan te prijzen in de vertaalster, die aan de psychische geneeswijze haar herstel te danken heeft, als zij vroegere lotgenooten den weg wenscht te wijzen tot genezing. En dat alleen was haar doel, toen ze tot mij kwam en mijne hulp vroeg om mede te werken tot de verspreiding van deze Raadgevingen aan Zenuwlijders.

Dr. Henri Zbinden heeft zijne studiën gemaakt te Bern. Als student is bij zelf ernstig zenuwziek geweest. Dank zij den steun en de voorlichting van zijn leermeester Doctor Dubois, hoogleeraar in de neurologie aldaar en een der baanbrekers der psychische geneeswijze,

Sluiten