Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een mijner zieken was erg verbitterd tegen zijn ouders, die zooals hij beweerde, hem verkeerd beoordeelden. Ik kende gelukkig zijn familieomstandigheden en slaagde erin hem te doen begrjjpen, dat zijn ouders sterk beïnvloed werden door vreemde personen en dat zij bijna ondanks zichzelf tot hun tegenwoordige zienswijze waren gekomen. Hij begreep mijn argumenten en voedde vanaf dat oogenblik geen wrok meer tegen hen.

Het zou héél veel goed doen, als men zich altijd in den toestand kon indenken, van den persoon die ons prikkelt en als men kon ti achten de beweegreden te begr|jpen, die hem er toe brengt aldus te handelen. Om zuiver te oordeelen in zoo'n toestand, moet men zichzelf volkomen kunnen wegcijferen, en de psychologische reactie van een zuiver objectief standpunt beschouwen.

Wij hebben maar al te dikwijls de verkeerde gewoonte onszelf te beschouwen als het middelpunt van onze omgeving en te meenen dat onze medemenschen hun daden en woorden eigenljjk naar onzen smaak en onze wenschen behoorden te richten. Laten wij integendeel leeren onszelf te beschouwen als een klein onderdeel van een groot geheel, laten we meer bescheiden worden

Sluiten