Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9.

Onder fabriek verstaat deze wet elke open of besloten ruimte, waar in of ten behoeve van eenig bedrijf pleegt gewerkt te worden aan het vervaardigen, veranderen, herstellen, versieren, afwerken of op andere wijze tot verkoop of gebruik geschikt maken van voorwerpen of stoffen, of waar in of ten behoeve van eenig bedrijf voorwerpen of stoffen eene daartoe strekkende bewerking plegen te ondergaan — een en ander voor zoover in die ruimte:

a. de door een krachtwerktuig opgewekte kracht wordt aangewend voor het drijven van een of meer werktuigen, of

b. een oven wordt gebezigd, of

c. vijf of meer arbeiders plegen werkzaam te zijn.

Artikel 10.

Onder werkplaats verstaat deze wet elke andere open of besloten ruimte, waar in of ten behoeve van eenig bedrijf de in het vorige artikel omschreven arbeid pleegt te worden verricht.

Artikel 11.

Voor de toepassing van de artikelen 9 en 10 worden afzonderlijke ruimten geacht een onafgescheiden geheel te vormen, wanneer daarin ten behoeve van eenzelfde bedrijf werkzaamheden worden verricht en de afzonderlijke ruimten met elkander in gemeenschap staan. Een winkel, waarin niet pleegt gewerkt te worden, als in artikel 9 bedoeld, wordt, ook al staat hij in gemeenschap met eene fabriek ot werkplaats, niet als deel der fabriek of werkplaats aangemerkt.

Artikel 12.

Onder krachtwerktuig verstaat deze wet ieder toestel, bestemd tot het drijven van een of meer arbeidswerktuigen.

Artikel 13.

Onder oven verstaat deze wet iedere besloten mimte, die verhit wordt en dient om te bakken, te calcineeren, droog te distilleeren; te gloeien, in te branden of te smelten, als: aardewerk- of porceleinovens; brood-, koek-, beschuit- of banketbakkersovens; emailleerovens; glasovens ; gloeiovens ; kalkovens ; lakovens ; moffelovens ; pannen-, steen- of tegelovens ; retortovens ; smeltovens of vlamovens.

Artikel 14.

Onder fabrieken of werkplaatsen verstaat deze wet niet:

a. inrichtingen — keukens daaronder begrepen — waar spijzen of dranken uitsluitend voor onmiddellijk verbruik worden bereid;

b. apotheken ;

Sluiten