Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 44.

Het hoofd of de bestuurder, die een leerling in dienst wenscht te nemen, die reeds in leerbetrekking was, kan overlegging van liet afschrift, bedoeld in artikel 42. vorderen.

Artikel 45.

Hij. die vóór hij den leeftijd van zeventien jaren voleind heeft in leerbetrekking trad, mag zoolang de ingevolge artikel 32 voor hem bepaalde leertijd niet verstreken is, de werkzaamheden, genoemd in een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 20, niet verrichten tenzij hij een diploma bezit voor het vak of gedeelte daarvan, dat in de inrichting wordt uitgeoefend.

Artikel 46.

De leerovereenkomst eindigt:

a. door het verstrijken van den in artikel 27, onder d, bedoelden tijd of — wanneer de overeenkomst is opgezegd — van den in artikel 27, onder k, bedoelden proeftijd;

b. wanneer daaromtrent overeenstemming bestaat tusschen de partijen;

c. door den dood van het hoofd of den bestuurder;

d. door den dood van den leerling;

e. wanneer het hoofd of de bestuurder ophoudt het in artikel 27, onder ƒ, bedoelde vak uit te oefenen;

f. wanneer de vergunning om leerlingen te hebben is ingetrokken of niet is hernieuwd.

Artikel 47.

Wordt ingevolge artikel 34, de werking eener vergunning geschorst dan wordt daardoor, voor zoolang die schorsing duurt, ook de uitvoering der lerrovereenkomst opgeschort.

Artikel 48.

Tweemaal per jaar wordt aan de leerlingen, wier leertijd geheel of voor 7, gedeelte is verstreken, en voorts aan andere personen de gelegenheid gegeven om zich te onderwerpen aan een onderzoek naar hunne bekwaamheid in het vak of gedeelte daarvan, hetwelk in eene fabriek, eene werkplaats of een winkel, als bedoeld in artikel 20, wordt uitgeoefend.

Artikel 49.

Het onderzoek heeft plaats ten overstaan van de commissie, ingesteld krachtens artikel 24, al of niet met bijstand van andere door haar aangewezen deskundigen.

Artikel 50.

Oordeelt de commissie, dat de bekwaamheid van den onder-

Sluiten