Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ovens, gebouwd na het in het eerste lid bedoelde tijdstip, moeten naar den eiscli van goed werk van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd; geen houtwerk, zelfs niet bekleed of bemetseld, mag daarin of daaraan aanwezig zijn.

Artikel 107.

Ill eene fabriek moeten de rookgeleidingen en toestellen, waardoor warmte wordt voortgebracht of verspreid, uitgezonderd die tot verwarming door stoom of warm water, op zoodanigen afstand van houtwerk of andere brandbare stoffen zijn geplaatst, dat geen gevaar voor ontbranding bestaat; op een afstand van ten minste 0.3 M. boven deze rookgeleidingen en inrichtingen moet eene bescherming van ijzergaas of van ander onbrandbaar materiaal worden aangebracht, indien daarboven gedroogd wordt en er gevaar bestaat, dat daarop vallende voorwerpen in brand geraken.

Artikel 108.

In eene fabriek moet een lokaal, waarin stoffen worden gedroogd, die in hooge mate aan zelfontbranding onderhevig zijn. brandvrij gebouwd of op doelmatige wijze met onbrandbare stof bekleed zijn. Hetzelfde geldt voor een in eene fabriek gelegen lokaal, waar een hitte van meer dan 40 C. vereischt of veroorzaakt wordt, tenzij de verwarming geschiedt uitsluitend door stoom of warm water.

Artikel 109.

In eene fabriek, waarin 10 of meer arbeiders werkzaam zijn in een of meer werklokalen, waarvan de vloer meer dan 3.50 M. boven den beganen grond is gelegen, moeten die werklokalen langs eene trap te bereiken zijn.

Artikel 110.

In elk gedeelte van eene fabriek moet ten minste ééne trap zijn, die of geplaatst is in eene van de werklokalen gescheiden ruimte, welke door wanden van steen of eenig ander onbrandbaar materiaal is omsloten of buiten het gebouw in de open lucht is aangebracht:

a. wanneer de fabriek niet in werking is gebracht vóór 1 Januari 1897 en meer dan 5o arbeiders in het fabrieksgedeelte van eene trap gebruik maken om hunne werklokalen te bereiken;

h. wanneer de fabriek in werking is gebracht na het ingevolge het eerste lid van artikel 444 te bepalen tijdstip, daarin in den regel meer dan 50 arbeiders zijn en meer dan 25 arbeiders in het fabrieksgedeelte van eene trap gebruik maken om hunne werklokalen te bereiken;

c. wanneer de fabriek als zoodanig is gebouwd na het ingevolge het eerste lid van artikel 444 te bepalen tijdstip en meer dan

Sluiten