Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 arbeiders in het fabrieksgedeelte van eene trap gebruik maken om hunne werklokalen te bereiken.

Artikel 111.

lil eene fabriek moet ile kleinste doorgangsbreedte van den weg ot' de som der kleinste doorgangsbreedten van elk der wegen, gevormd door de deuropeningen, gangen, trappen enz., waarlangs de arbeiders hunne werklokalen moeten bereiken, binnengaan of verlaten, bedragen:

a. ten minste 1 M., wanneer meer dan 25 doch niet meer dan 50 arbeiders in den regel daarvan gebruik maken, met dien verstande, dat voor fabrieken, in werking gebracht vóór het ingevolge het eerste lid van artikel 444 te bepalen tijdstip, eene kleinste doorgangsbreedte van Ü.75 M. voldoende is;

b. ten minste 1.20 M., wanneer meer dan 50 doch niet meer dan 100 arbeiders in den regel daarvan gebruik maken, met dien verstande, dat voor fabrieken, in werking gebracht vóór 1 Januari 1897, eene kleinste doorgangsbreedte van 1 M. voldoende is;

c. ten minste 1.50 M., wanneer meer dan 100 doch niet meer dan 200 arbeiders in den regel daarvan gebruik maken, met dien verstande, dat voor fabrieken, in werking gebracht vóór 1 Januari 1897, eene kleinste doorgangsbreedte van 1.25 M. voldoende is;

d. ten minste 0.45 M. meer dan 1.50 M. voor elk honderdtal arbeiders meer dan 200, dat in den regel daarvan gebruik maakt, met dien verstande, dat voor fabrieken, in werking gebracht vóór het ingevolge het eerste lid van artikel 444 te bepalen tijdstip, in plaats van 0.45 M. voldoende is 0.40 M.

Om als een in het eerste lid bedoelde weg te worden aangemerkt mag zich daarin niet bevinden:

1. eene plaats, waarvan de doorgangsbreedte minder is dan 0.60 M.;

2. eene trap, steiler dan 2 op 1 en minder breed dan 0.70 M.;

3. eene wenteltrap, minder breed dan 0.70 M.

Een hijschbak wordt niet aangemerkt als een deel van den in dit artikel bedoelden weg.

Artikel 112.

Een werklokaal, waarin meer dan 100 arbeiders werkzaam zijn, moet verlaten kunnen worden langs ten minste twee verschillende wegen, als bedoeld in het vorige artikel.

Artikel 118.

In eene fabriek, waar in den regel meer dan 50 arbeiders van dezelfde trap gebruik moeten maken, om hunne werklokalen te bereiken, waarvan de vloer meer dan 3.50 M. boven den beganen grond is gelegen, moet de begane grond van uit die werklokalen, behalve langs bedoelde trap, ook te bereiken zijn langs eene

Sluiten