Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan ten spoedigste mede aan den bevoegden ambtenaar, die bevoegd is een nader onderzoek in te stellen.

De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op ongevallen veroorzaakt door gereedschappen.

HOOFDSTUK VI.

Van bescherming van den arbeid door beperking van arbeidsduur.

Artikel 266.

De voorschriften van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing:

a. op den arbeid van het hoofd of den bestuurder van een bedrijf en op den arbeid van diens echtgenoot, een en ander voor zoover die arbeid in of ten behoeve van het bedrijf plaats heeft:

b. op den arbeid, verricht in eene inrichting voor vakonderwijs.

EERSTE AFDEELINGr.

T an den arbeidsduur.

§ 1. VAN DEN' AKBEIDSDITK VAN JONGENS, MEISJES EN VROUWEN.

Artikel 267.

Jongens, meisjes en vrouwen, die in fabrieken en werkplaatsen, zij het ook niet voortdurend, werkzaam zijn, mogen niet langer arbeid verrichten dan gedurende tien uren per etmaal, met dien verstande, dat voor gehuwde vrouwen op Zaterdag het aantal uren, gedurende welke zij arbeid verrichten, niet meer bedrage dan acht.

Artikel 268.

Jongens en meisjes mogen niet langer arbeid verrichten dan gedurende tien uren per etmaal indien de arbeid bestaat in loopwerk.

Artikel 2(59.

Jongens, meisjes en vrouwen mogen niet langer arbeid verrichten dan gedurende tien uren per etmaal indien de arbeid bestaat in het laden of het lossen van schepen, spoor- of tramwagens, met dien verstande, dat voor gehuwde vrouwen op Zaterdag tiet aantal uren, gedurende welke zij arbeid verrichten, niet meer bedrage dan acht.

Artikel 270.

Bij algemeenen maatregel van bestuur kan voor daarin aan te wijzen jongens, meisjes en vrouwen, die blootgesteld zijn aan de in artikel 309 onder 2 bedoelde schadelijke invloeden, het aantal werkuren worden bepaald op zeven, acht of negen per etmaal.

Sluiten