Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor in de plaats mocht stellen, gedurende welke hnn arbeid niet geoorloofd is, worden voor de jongens, meisjes of vrouwen als rusttijd aangemerkt.

Artikel 274.

Met afwijking voor zooveel noodig van het bepaalde in het vorige artikel kan voor de in een der artikelen 275 tot en met 288 genoemde personen, werkzaam in een daar bedoeld bedrijf, de in dat artikel aangegeven regeling gelden.

Artikel 275.

Bloemenbinclery.

De arbeid van eene vrouw mag voortduren tot 10 uur des namiddags op voorwaarde, dat geen werktijd langer dure dan vier uren en haar na eiken werktijd ten minste een half uur rust worde toegekend.

Artikel 276.

Botvisscherij.

In het tijdvak van 1 Juli tot 1 December mag de arbeid van een jongen, een meisje en eene vrouw, bestaande in het schoonmaken, het spieeten of het azen van hoekwant voortduren tot 10 uur des namiddags, ouder voorwaarde, dat geen werktijd langer dure dan vier uren en hem of haar na eiken werktijd ten minste een half uur rust worde toegekend.

In het tijdvak van 1 Augustus tot 1 November mag de arbeid van een jongen en een meisje, voor zoover deze hun veertiende jaar voleind heeft, bestaande in het schoonmaken, het spieeten of het azen van hoekwant op 35 dagen in een kalenderjaar aanvangen te 2 uur des voormiddags, onder voorwaarde, dat de arbeid voor hem of haar den vorigen dag is afgeloopen te 8 uur des namiddags, geen werktijd langer dure dan vier uren en hem of haar na eiken werktijd tenminste een half uur rust worde toegekend.

Het bepaalde in het tweede lid is uitsluitend van toepassingvoor de gemeente Enkhuizen.

Artlke! 277.

Broodbakkerijen.

De arbeid van een jongen, die zijn veertiende jaar voleind heeft, mag onder voorwaarde, dat geen werktijd langer dure dan vier uren en hem na eiken werktijd ten minste een half uur rust worde toegekend, ten hoogste tweemaal per week. maar niet meer dan zestigmaal in een kalenderjar, aanvangen te 4 uur des voormiddags. Deze bepaling kan slechts worden toegepast op dagen, waarop voor een of meer der in de broodbakkerij werkzame man-

Sluiten