Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. waar met afwisselende ploegen wordt gewerkt:

lo. de arbeid van een jongen voortduren tot 9 uur des namiddags onder voorwaarde, dat geen werktijd langer dure dan vijf uren, hem na eiken werktijd ten minste vier uren rust worden toegekend en dat het aantal uren, gedurende welke de jongen arbeid verricht, niet meer dan negen per etmaal bedrage;

2o. de arbeid van een jongen, die zijn veertiende jaar voleind heeft, aanvangen te 3 uur des voormiddags onder dezelfde voorwaarden, als onder b lo. zijn vastgesteld;

3o. de arbeid van een jongen, van een meisje en van eene vrouw, bestaande in het op den kant zetten (zoogenaamd rechten of opsnijden) en het van de steenplaatsen naar de stapels brengen (zoogenaamd opzetten) van de ongebakken steenen, voortduren tot 9 uur des namiddags.

Wanneer de weersgesteldheid zulks noodzakelijk maakt, mag een jongen, een meisje of eene vrouw ook buiten de werktijden de reeds gevormde steenen toedekken onder voorwaarde, dat deze werkzaamheden niet langer duren dan een half uur.

Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien het drogen der steenen niet in de open lucht maar op kunstmatige wijze geschiedt.

Artikel 282.

Verdichte melk (Inrichtingen tot het bereiden van).

In het tijdvak van 1 April tot 1 October mag de arbeid van een jongen of een meisje, die hun veertiende jaar hebben voleind, of van eene vrouw, voor zoover die arbeid strekt tot het bewerken van de melk of tot het vullen of het sluiten van de bussen voortduren tot 8 uur des namiddags onder voorwaarde, dat geen werktijd langer dure dan vier uren en hem of haar na eiken werktijd ten minste een half uur rust worde toegekend.

Artikel 2S3.

Verduurzaamde levensmiddelen of' van vruchtensappen (Inrichtingen tot bereiding van).

In het tijdvak van 1 Mei tot 1 November mag de arbeid van jongens en meisjes, die hun veertiende jaar voleind hebben en van vrouwen voortduren tot 10 uur des namiddags onder voorwaarde, dat geen werktijd langer dure dan vier uren en hun of haar na eiken werktijd ten minste een half uur rust worde toe gekend.

Artikel 284.

Vischrookerijen, -drogerijen en -zouterijen.

De arbeid van een jongen, een meisje en eene vrouw, bestaande in werkzaamheden om het bederven van viscli te voorkomen of

Sluiten