Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. ten hoogste 13'/» indien de arbeidsduur op andere werkdagen dagen het aantal van 10'/» uur niet overschrijdt;

b. ten hoogste 16 indien de arbeidsduur op andere werkdagen het aantal van 10 uren niet overschrijdt.

Artikel 333.

Indien in eene broodbakkerij slechts één stoomketel in gebruik is, en niet meer dan één man met het bedienen daarvan belast is, mag voor dien man het aantal werkuren twaalf per etmaal, en 60 maal in het jaar dertien per etmaal bedragen, wanneer hem een uur rust tusschen de werkuren wordt toegekend.

Artikel 334.

Voor mannen, die in eene broodbakkerij werkzaamheden verrichten, welke verricht moeten zijn vóór den aanvang of 11a liet einde van den gewonen arbeid van het bedrijf, mag het aantal werkuren 12 per etmaal bedragen.

Artikel 335.

De artikelen 319 tot en met 324 zijn van toepassing op den arbeid verricht in eene broodbakkerij met dien verstande, dat met inachtneming van het daar bepaalde de arbeid langer mag worden verricht dan gedurende elf uren per etmaal.

Artikel 336.

De artikelen 333 en 334 kunnen niet worden toegepast op dagen, waarop ten aanzien van de in die artikelen bedoelde mannen gebruik zal worden of is gemaakt van de in artikel 319 bedoelde vergunning of van de in artikel 322 bedoelde bevoegdheid.

Artikel 337.

In eene broodbakkerij mogen mannen tusschen 9 uur des namiddags en 5 uur des voormiddags niet werkzaam zijn. Opdagen, dat het aantal werkuren ingevolge het bepaalde in artikel 332, onder a of b, op meer dan 11 uur is vastgesteld, mogen de arbeiders de werkzaamheden aanvangen op zijn vroegst te 2 uur des voormiddags.

Artikel 33S.

Elke tijdruimte van langer dan anderhalf uur, waarin ingevolge deze wet in eene broodbakkerij geen werkzaamheden mogen worden verricht, wordt voor de arbeiders als rusttijd aangemerkt.

Artikel 339.

De in de artikelen 325, 327, 330 en 338 bedoelde rusttijden moeten worden doorgebracht buiten de fabriek of werkplaats.

Door of namens Onzen Minister kan in bijzondere omstandigheden, onvoorwaardelijk of voorwaardelijk, doch niet dan voor een be-

Sluiten