Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam, 17 Mei 1897.

i

88 Getrokken op W. Larsson te Stock¬

holm voor zjjne rekening Kr. 6707.56 per 8 Augustus, aan de order van

mijzelven a 66 ct ƒ 4426 99

17

89 Bericht ontvangen, dat do Semper Spera

met zware schade te Lissabon is bingeloopen en daar moet repaieeren. 17

Ontvangen van Beerends & Co., assuradeurs alhier, voor schadevergoeding op eene partij tabak van de Cultuur-Maatschappij „Kalimaas": 23 Kg.

a 85 c. per Va Kg /' 39 10

Afmakingscourtage 1 68

ƒ 37 42

18

91 Overeengekomen met W. Caspers, dat

hü mijne vordering ad ƒ22149.67 als volgt zal voldoen:

In geld - . | ƒ10149 67

en het saldo . . . ƒ120001 —

verhoogd met ingetrokken korting

voor contant 12121

en zegel ad " "g gQ

in eene prome sse per 14 Augs a.s. ad. — 12127 71

Geld en promesse heden ontvangen. 18 j_

92 Afgolost de prolongatie bij de Handels-

bank ƒ10000 -

Intrest 18 dagen a 4 %. . 20' —

Dit bedrag betaald en de cognossemen- — 110020 —

ten terug ontvangen

19

93 Betaald voor huishoudelijke uitgaven. . f 75 —

voor weekloonen 12 50

2| 1 f 50

94 De Amsterdamsche Bank opent ons een

krediet van ƒ20000.- op de voorwaarden nader omschreven in de acte, verleden ten overstaan van Notaris W. Blokland alhier, in dato heden.

Sluiten