Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel II.

Noch in den volkswil, noch in de wet. mimr alleen in God vindt zij (de Anti-re vol utionaire partij) de bron van het souvereine gezag; en verwerpt mitsdien eenerzijds het beginsel van volkssouvereiniteit, terwijl zij anderzijds de souvereiniteit van Oranje eert. als onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld, door de mannen van 1813 in den Nederlandschen Staat tot ontwikkeling gebracht en door de Grondwet als zoodanig bevestigd.

Souvereiniteit Gods.

Artikel 1 van ons Program geeft den naam en de richting van onze partij aan, waarbij dan nog met een enkel woord het doel van ons optreden als anti-revolutionairen wordt aangestipt. De andere artikelen van liet Program, die nader omschrijven onze beginselen ten aanzien van iedere zaak, welke tot het leven van een Volk en zijn Overheid in betrekking staat — zijn in zekeren zin aan art. 1 ondergeschikt.

Daarmede is natuurlijk niet gezegd, dat nu die 20 overige artikelen maar moeten beschouwd worden als een soort aanhangsel, een bijvoegsel van art. 1. Het tegendeel blijkt al dadelijk, zelfs bij eene vluchtige lezing van art. 2. In dat artikel wordt over „liet Gezag" gehandeld. Een hoogst gewichtig, een alles belieerschend vraagstuk — het vraagstuk van het Gezag of de Souvereiniteit; inderdaad wel waard om er ietwat uitvoerig bij stil te staan.

Daarbij dient dan te worden nagegaan:

1°. waar de souvereiniteit berust;

2°. in welken zin kan worden gesproken van gezag bij den mensch; en

Sluiten