Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstond in de vrijheid van den burger en wat de Romein bepleit ten aanzien van het gezag, eene leerschool voor alle regeringspersonen, voor allen ook, die een christelijk of Calvinistisch staatsrecht tot openbaring begeeren te brengen. En eindelijk liggen in de historie der volkeren tal van lessen, omdat ook die geschiedenis niet buiten Gods bestel omgaat.

Zonder het licht van Gods Woord evenwel kunnen de ordinantiën, die God voor het leven gaf, niet recht verstaan worden. Alleen bij dat licht krijgen de gegevens, die men meent in de natuur te zien, zekerheid en vastheid.

Doch dan doet zich de vraag voor, hoe de werking van Gods W oord op de conscientie der overheidspersonen geschiedt: hoe zij kennis verkrijgen van de ordinantiën Gods, gelijk die in het Woord liggen. Het antwoord daarop luidt: rechtstreeks of zijdelings.

Reelitstreeks, hetzij de Overheidspersonen in hun opleiding zijn onderwezen bij het licht der geopenbaarde Waarheid, hetzij ze Gods Woord zeiven onderzoeken, om wat ze uit het Woord hebben saamgelezen te brengen in de raadzalen en neer te leggen in de wetten.

Zijdelings, door den invloed, die uitgaat van de Kerk, van de Pers, en van den volksgeest.

^ at de Pers vermag — over de Kerk kunnen we hier zwijgen — wordt in deze dagen duidelijk. Door brochures, boekdeelen, tijdschriften en dagbladen wordt de volksgeest bewerkt. Vooral de dagbladen, die thans in ieder gezin komen, moeten hier genoemd worden. Mannen als Bilderdijk, Da Costa, Groen van Prinsterer hebben een rijk gezegenden invloed uitgeoefend door hun geschriften. Maar grooter zou hun invloed nog geweest zijn, indien ze dagelijks het Nederlandsche volk hadden kunnen toespreken. Wat de Standaard gedurende eenige tientallen jaren heeft uitgewerkt, behoeft hier niet nader te worden uiteengezet. Zij heeft beginselen uit het W oord opgediept, die zoo goed als onbekend waren; zij heeft ordinantiën Gods uit het \\ oord duidelijk en klaar voor oogen gesteld: en zoo zijn door dat blad in steeds wijder kring denkbeelden en opvattingen verspreid, waaraan men voor 50 jaren niet dacht. De Standaard heeft geleerd niet slechts aan den kring harer geestverwanten maar aan heel het Nederlandsche volk, dat de dagblad-pers er maar niet is om mijnheer A uit de Kamer te bannen en mijnheer B er in te brengen: of beter uitgedrukt: de zaken, die zich op

Sluiten