Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mïcht' nW h V ®Flijke macht- ()ók waar de Overheids-

acht niet bij een persoon maar bij een college berust, iets wat

mogehjk ls daar lmmerg de HeiHge Schr.ft ?een regeii

geeft voor de wijze waarop het politiek souverein gezag optreedt Na de afzwering van den Spaanschen vorst als heer L Neder-' anden bemsite de souvereiniteit niet bij een koning of graaf maar b,j de Staten, die dan ook den naam droegen van Hoogmogende Heeren der Staten-Generaal, en hoogmogend beteekende

berustte de ^^ ^ Nederland 66,1 koninkriik

berustte de souvereiniteit niet meer bij de Staten-Generaal maar

bij den Koning. Aanvankelijk bleven de leden van de StatenGeneiaal zich nog wel .Hoogmogende Heeren" noemen, maar men begieep toch weldra, dat dit nu niet meer ging. De naam verviel an oo allengs en de leden der Kamers werden Hoogedel Gestrenge Heeien en noemden elkander ,.geachte afgevaardigde," niet meer r Hoogmogende Heeren."

beiïrir:het duidelijk geworden zijn'dat Majesteit aueen

ber ij ,n l geregeerd wordt biJ ^ Gratie Gods en alzoo bernt alleen bij een enkelen persoon of bij een college van per-

Z rM g! Sloepen om gezag uit te oefenen. Zoo is er dus ook Majesteit in Frankrijk, hoewel er daar geen koning isMajesteit i„ de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, hoewel ook aai geen vorst met de regeering is belast. Om liet nog duide-

2 het nat-'de "v* ^ V°°Thi^n °P ^wezen te worden, dat het naai de eigenlijke beteekenis van het woord Majesteit

verkeerd is om te spreken van „Hunne Majesteiten de Koning en

de Koningin"; ja dat ook de benaming van „Hare MajesteJ de

Koningin-Moeder" niet geheel juist is. Het spreekt wel van zelf

dat we hiermede allerminst den raad zouden geven om onze ge-

biedigde Koningin-Moeder voortaan niet „Hare Majesteit" te

noemen ; daar denken wij niet aan, te minder omdat die naam nu

eenmaal al ,jd ook aan de echtgenoote van den Koning wordt

gegeven. We haalden het alleen aan om toch maar duidel^k te

en 'uitTlVi'te'nd' h ^ ")6t ?°lltiek souvei'ein gezag in ons land alleen en u tsluitend berust by de Koningin, en dat deze ook alleen

teit van Gods « ** ^ alleen^™fent, de Majes-

a . UVereuilteit vertegenwoordigt en zij daardoor Hare

Majesteit wordt genoemd. De Gouverneur-Generaal van Nederlandse!,

Sluiten