Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

265

de meest vertrouwbare beoefenaars der gezondheidsleer, dat onze doodenakkers, zoo ze maar goed aangelegd worden — iets waarop men tegenwoordig beter let dan vroeger — volstrekt geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Zelfs in tijden van zware epidemiën, wanneer de menschen in groote steden dagelijks bij honderden sterven, zooals bij voorbeeld tijdens het woeden van de cholera in Hamburg, in het jaar 1892, zal men den grooten toevloed van lijken voorzeker eerder meester zijn, als men de dooden begraaft, dan wanneer men tot een of misschien ook tot twee „lijkovens" beperkt is. Zoo komt het dan ook, dat vele geleerden en wetenschappelijke!! al meer de meening bestrijden, dat lijk-verbranding om gezondheidsredenen noodig is.

Als men de zaak van zuiver aesthetiscli standpunt, dat is uit het oogpunt der schoonheid beziet — di\n voorzeker is de ontbinding van een menschelijk lichaam in het graf, men moge die bewerkstelligen zooals men wil, in geenerlei wijze schoon te noemen. Maar zij mag ook niet schoon zijn. Want de dood en verrotting zijn immers een gevolg van de zonde. En de zonde is waarlijk niet schoon.

Op al deze gronden moet de christen zich verzetten tegen de lijkverbranding; en moet hij ook hopen dat nooit in ons land die heidensche gewoonte burgerrecht verkrijge, tenzij dan dat er zekerheid was, dat zij, die lijkverbranding begeeren, dit wensclien voor zichzelven en niet om propaganda te drijven voor heidensche gewoonten tegen het Christelijk graf.

Vaccinedwang.

Sprekende over de toepassing der lijkverbranding, klaagde de oud-Minister Van Houten, in 1891, dat de vrije beschikking over de lijken niet werd toegestaan door de Overheid en dat alzoo „recht en vrijheid der ingezetenen geschonden worden op een gebied, waar dat recht en die vrijheid onbetwistbaar zijn." Als dit nu geldt voor een dood lichaam, dan mag toch wel in veel sterkere mate de vrije beschikking over het levend lichaam worden geëischt. Mr. van Houten scheen ook van dat gevoelen te zijn. Hij heeft zich althans verklaard tegen de invoering van den vaccine-dwang, en hij is daar steeds tegen geweest.

De vaccine-dwang is tegen den wensch der Regeering ingevoerd.

Sluiten