Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot onze partij behooren eu vroeger met kracht tegen die samenwerking te velde trokken, thans daarvan niet meer zoo afkeerig zijn. Dit kan ook wel niet anders. Bij de behandeling van ieder der artikelen van Ons Program zal ook onzen lezers telkens overtuigend gebleken zijn welke gewichtige vraagstukken in den politikken strijd op het spel staan; en hoe noodzakelijk het is, dat allen, die aan de geopenbaarde Waarheid vast willen houden, schoudei aan schouder staan. De Christelijke grondslagen van ons volksleven worden door de woelingen der socialisten en door de leerstellingen van ongeloovige wijsgeeren, die aan onze Rijks-l niversiteit niet vreemd zijn, aan het wankelen gebracht. Het Christelijk huwelijk loopt gevaar, over straf en schuld worden denkbeelden verkondigd die, consekwent doorgetrokken, een eerbaar leven onmogelijk moeten maken. En waar dit zoo is, wordt het plicht en roeping van alle Nederlanders van christelijken huize, 0111 meer dan op de verschilpunten op de punten van overeenkomst de aandacht te vestigen en op samenwerking tusschen alle Christelijke partijen aan te dringen.

Of die samenwerking bij eerste of bij tweede stemming behooit plaats te hebben — d. w. z. of het geraden is, reeds bij eerste stemming in sommige districten, waar de rooinsch-katholieken veel sterker zijn dan de anti-revolutionairen, den candidaat der rooinschkatholieken onzerzijds over te nemen — dat is eene vraag, wiel beantwoording van omstandigheden kan afhangen; doch in beginsel is tegen samenwerking reeds bij eerste stemming zeker niets in te brengen, wat ook door artikel 21 van Ons Program wordt toegegeven.

Sluiten