Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naaste keeren, al ging zijn geslacht er ook door te gronde. God wil zijn verbond niet door den mensch vernietigd zien ; daarom eischt Hij van hem denzelfden lust aan het leven zijns naasten, die Hem bewoog zijn verbond met Noach te sluiten, en dreigt Hij met den dood, al wie den naaste het leven, dat Hij hem gunt, waagt te ontnemen. Had hij deze ordening niet gegeven en gehandhaafd, zijn verbond ware doelloos geweest, en de boosheid der menschen zou verdelgd hebben wat de goddelijke verdraagzaamheid wilde bewaren. Men hoore slechts wat God gebiedt.

Het verbond brengt onder verplichtingen. Schat God 's menschen leven hoog, dat de mensch gezind zij gelijk Hij. Eerbied voor al wat leeft doordringe hem. Het geloof, dat de mensch, als persoonlijk wezen, drager van Gods beeld is, were zijne hand af, van hem kwaad te doen; moord toch is schennis der goddelijke majesteit in den mensch. Slechts het leven, dat bloot dierlijk is, mag hij dooden; want het dierlijke leven beeldt liet goddelijke niet af. Maar als hij het dierlijke leven aan het zijne offert, onthoude lnj zich van het bloed. Want het bloed is de ziel, en deze hoort uitsluitend Gode toe. Het worde voor zijn aangezicht uitgegoten, wat uit Hem ging keere tot Hem weder. Het leven blijve heilig; slechts de vrucht des bloeds, het vleesch, wordt door Gods genadige beschikking den mensch afgestaan.

Maar zoo de mensch, vergeten dat het leven Gods eigendom is, het zijn naaste ontneemt, dan moet lnj sterven. Ziel voor ziel, bloed voor bloed, dat zal de wet des verbonds zijn. God zelf zal haar handhaven; vergeefs ontsnapt de moordenaar aan bloedwreker of rechter, in Gods handen valt hij toch! Dat de mensch intusschen zijn dienaar zij, en door de stem des bloeds gedreven of door het ambt des rechts verplicht, in 't bloed des doodslagers de schuld zoene, die zijn misdrijf bracht over het oord, waar hij 't pleegde. Waar God met de schepselen een verbond sluit, ten teeken

Sluiten