Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat heldere spiegel! Hier, in deze draagster van zonde en straf, ziet men wat het kwaad is, wat het kwaad baart; beide de ontbindende kracht der zonde en de goddelijke haat tegen de zonde, worden er in openbaar.

Nergens treedt dit helderder in het licht dan bij dit

zondoffer.

Hoewel het dier in het belang der gansche gemeente, en geenszins ter wille van een enkel persoon, geslacht werd, mocht de hoogepriester er niet bij betrokken zijn; hij moest buiten de gansche plechtigheid blijven. Zoo onrein toch werd het dier, dat hij lijnrecht in strijd met zijne roeping om een toonbeeld van heiligheid te zijn, er door verontreinigd zou zijn geworden. Een ander priester moest de plechtigheid leiden; ter aanduiding echter, dat dit offer op de gansche gemeente betrekking had, moest zijn oudste zoon, de vermoedelijke opvolger in het hoogepriesterlijk ambt, de priesterlijke werkzaamheden bij dit offer vervullen.

Daarbij werd liet dier, niet slechts buiten het heiligdom, maar zelfs buiten de legerplaats gebracht, om gedood te worden. Wat teekende dit af? Dat alles door zijn bloed verontreinigd zou zijn geworden ; en dit stelde zonneklaar in het licht, hoe onrein het zelf was. Nochtans moest haar bloed zevenmaal in de richting van de tente der samenkomst gesprengd worden, 0111 aan te wijzen, dat zijne verzoenende kracht zich over de gansche gemeente uitstrekte.

Voorts moest de geheele koe met haar vel en haar vleesch, haar bloed en haren mest, voor de oogen van den priester aan het vuur prijsgegeven worden. Wat duidde dit aan . Immers hoe groot hare onreinheid was. Zóó onrein was zij, dat het vuur van Gods heiligheid niets aan haar sparen, maar haar geheel verteeren moest. Het wezen, dat met de zonden beladen, voor het aangezicht Gods verschijnt, moet tot asch versmelten ! Maar de asch blijft over; 't is iets hoopvols. Van die asch toch gaat straks heilskracht uit!

Eindelijk wordt de priester, die het slachten der koe bij-

Sluiten