Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeien draagt ? In den slaap zijn allen even gelukkig; maar als er twee ontwaken, dan voelt hij, die weleer van beiden het gelukkigst was, de ellende van den aangebroken dag het diepst. Het licht der zon, die, eerst in 't kleed der nevelen, daarna, met ontsluierd gelaat in zijn binnenste oprees, maakte smarten wakker. Vleugelen ontplooiden zich, machtig om Hem te dragen, zelfs naar den hoogsten der hemelen heen, en zie, geroepen wordt Hij om te zwijgen, om te dalen, om jongeling te zijn! Wat gij meent, dat Hem de vroomheid tot iets lichts maakte, verheft haar juist tot den rang van het wonder.

Hij weet dat Hij Gods Zoon is; en Hij moet een aardschen vader onderdanig zijn; Hij moet jarenlang het werk eens timmermans doen ; Hij moet zijne jeugd in een der verachtste plekken van Galiléa doorbrengen; maar dit is het minste nog slechts!

Waar behoort deze jongeling eigenlijk te zijn ? Immers op den troon van zijnen koninklijken voorzaat, en in den tempel van zijnen eeuwigen Vader! Maar in plaats van den troon, wacht Hem in Jeruzalem een kruis, en in stede van in den tempel te verkeeren, waar alles Hem van het zijne sprak, moet Hij naar de werkplaats. Wat dunkt u ?

Hij vindt niemand die hem verstaat, niemand om zijn hart aan Hem te ontlasten ; een vreemdeling is Hij zelfs onder zijne liefhebbers. Hij wordt eiken dag bedroefd, omdat niemand behalve Hij, zijnen Vader de eer bewijst, die Hem toekomt; want Hij voelt voor zijn Vader even fijn en teeder als voor zich zelf. Hij is verstandiger dan zijne leeraars, maar zijn leeftijd verbiedt Hem anders dan in vragen te spreken, en legt Hem den plicht op, om wat Hij beter weet dan zij, als een zalig geheim in zijn hart te bewaren. Zijne moeder droomt van zijne schitterende toekomst; maar Hij ziet, op een leeftijd, welken het eigen is den hemel effen te zien, hem met wolken bedekt! De Jezus van onze fantasie, ja Hij is de gelukkigste der jongelingen, maar de

Sluiten