Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet van zijne woonplaats, maar zijne woonplaats van Hem eer ontvangen! Laat Hem dan in Nazareth.

Pas zijt gij het huis, waarin Hij woont, binnengetreden, of gij vergeet dat gij in Nazareth zijt. Welk een heilige familie! Hier is niets dat naar benauwende kleinsteedschheid zweemt; het hart wordt hier even ruim, als ginds op den heuvel, die boven de laatste daken uitsteekt. Een land van heilige herinneringen vol, breidt zich van die hoogte voor onze oogen uit; een land waar alles van den voortijd spreekt, van den Hermon tot den Thabor, van den Thabor tot den Karmel toe. Maar dit huis is van rijkere herinneringen vol; men zou er u dingen kunnen verhalen, die geen oog ooit gezien en geen oor ooit vernomen had, ja, die zelfs in het binnenste van den hoogstgeplaatsten der engelen niet waren opgeklommen. Deze stille, nederige vrouw, bekend als de gade van Jozef, den timmerman, heeft Gabriël gesproken — maar gij weet alles reeds. Zij is van den Heiligen Geest overschaduwd en heeft den Zoon van God gebaard; dat alles zou zij u verhalen, ware zij eene vrouw, gelijk aan de meesten van haar geslacht, wie het zwijgen onmogelijk schijnt. Zij echter bewaart het alles in haar hart; zij is de stille, de zwijgende Maria. Niet haar mond, maar haar oog spreekt; men kan het haar aanzien, dat zij meer gebeden dan gesproken, meer gezien, dan begrepen heeft. Zulk eene moeder pastte voor Jezus van Nazareth; hare teedere kieschheid verzwijgt voor zijne ooren, wat Hem geen kind zou hebben gelaten, en haar beteekenisvol zwijgen wordt hem een prikkel tot eigen onderzoek naar de verborgenheid van zijn wezen. Aan dat volle, zachte hart, dat zonder zich te ontlasten, het zijne in zich opneemt, kan Hij al zijne vragen, al zijn verlangen, al zijne inzichten mededeelen; met Maria is Hij niet alleen. Maar hoe kalm en peinzend ook van aard, daar waar Israëls schitterende toekomst ter sprake kwam, brak de stille gloed, die haar ongemerkt verteerde, in woorden los, die vlammen waren. Zij sprak van Jeho-

Sluiten