Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe geheel anders Jezus ! Hij was in alle verzoekingen staande gebleven ; niemand, noch zijne vijanden onder de menschen, noch zijne vijanden onder de engelen, konden met recht eenigen smet op Hem werpen, en, wat sterker spreekt: God zelf, de scherpziende, de veeleischende, zeide van Hem dat Hij rein was. Hij is volwassen; zijne natuurlijke ontwikkeling heeft het punt van haren stilstand bereikt ; voortaan kan er derhalve alleen voor zijnen geest van vooruitgang sprake zijn. Derhalve wordt het aardsche bestaan Hem te eng; zijn geest heeft hoogere, vrijere sferen van noode. Daarvoor is het noodig, dat zijn lichaamlij k leven boven den staat der natuurlijkheid verheven en vergeestelijkt worde. Als aan natuurwet en natuurbehoefte onderworpen lichaam is het op dit hoogtepunt zijns innerlijken levens geen voor Hem geschikt organisme. Afgelegd kan het niet worden ; dat zou een sterven zijn, en van zoo iets is slechts met opzicht tot zondaars sprake. Wel kan het vergeestelijkt, dat is, geheel aan de natuur onttrokken en onder de macht van den geest gebracht worden, zoodat het uitsluitend uit den geest levende, ook geheel voor den geest leeft. Heeft de geest, in de verzoeking, zijn zedelijk overwicht over de zwakheden en behoeften des lichaamlijken levens bewezen, en daarmede getoond niet in zijn bezit te zijn, maar het waarlijk in bezit te hebben, 't is niet meer dan billijk, dat het thans de volle macht over zijn organisme erlangt, daardoor dat het, ook in natuurlijken zin, geheel en uitsluitend onder hem worde gebracht. Dan wordt het vanzelf verheerlijkt, want de geest van den goede is enkel glans. Dit blinkend, geestelijk lichaam moet het bewijs leveren aan alle geschapene wezens, die verwaardigd worden om het te aanschouwen, van de geestelijke volmaking desgenen, die er in woont en er door werkt. Het moet zijne openbaring naar buiten zijn. Geen sterven dan; dat de eere der overkleeding den menschenzoon worde gegeven ; want Hij is harer waardig. Met een natuurlijk lichaam de

Sluiten