Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegeningen, die zij verworven heeft. O Mozes, o Elia, meer dan gij is hier!

lieen oogenblik aarzelde Jezus. Licht bewoog zich echter iets in zijn binnenste van wat Hem later overstelpte in den olijf hof. En gelijk daar de stern der verzoeking, zoo ook hier. Ach, 't is wederom de voorbarige, onvoorzichtige Petrus, die zich. schoon onbewust, tot des verzoekers mond misbruiken laat. „Heer, laat ons hier blijven; 't is zoo goed hier te zijn", zoo spreekt hij, en biedt terstond zijne diensten aan, 0111 drie tenten op te richten, als vreesde hij dat tegenzin 0111 onder den blooten hemel en de blinkende sterren te overnachten, het tweetal bewegen zou, om naar den hemel terug te gaan. O, man der smarte ! Hoe moet Hem, ter verzwaring zijner offersmart, het lieflijke der heerlijkheid, die Hij om onzentwil vaarwel zegt, noodeloos en ontijdig door de vurige taal van zijn discipel met schitterende kleuren worden afgebeeld ? Moet, als om de snaar zijner ottervaardigheid tot brekens toe te spannen, de kinderlijke dwaasheid van een zijner meest gevorderde jongeren Hem al het onbeteekenende van hen, ter wille van wie Hij zooveel schoons varen laat, te kwader ure voor den geest brengen.'

Wel zijn Mozes en Elias nedergedaald, maar het schijnt, alsof de geest der verzoeking evengoed zijne woonplaats verlaten heeft, om als discipel vermomd, midden in een wolk van licht de proef te herhalen, hem in de woestijn mislukt. Hoe is hij in gevatheid toegenomen! Thans moet geene aardsche, maar hemelsche glorie als lokaas gebezigd 0111 des Middelaars voet van den kruisweg der gehoorzaamheid af te brengen. Eerst luidde het: „Hoof de kroon der aarde"; thans heette het: „Neem de kroon des hemels ! 's Boozen blik heeft in de verte het kruis gezien; en aan den voet van dat kruis zong een verloste wereld van Jezus lof. Sinds haat hij het kruis, dat hijzelf hielp uitdenken. Is het vreemd dat de laatste kracht ingespannen en het fijnste net gespannen wordt ? Jezus, zonder het kruis ver-

Sluiten