Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar welke ster blinkt aan den hemel zijner volkomenheden met zoo helderen glans? Zijne liefde! Vergelijk deze liefde niet met onze filanthropie; wezenlijk onderscheidt zij zich van deze en oneindig verheft zij zich boven haar. De filanthroop wil de menschheid gelukkig maken, zonder zelf de prijs te zijn, waarmede haar geluk wordt betaald. Maar Hij is geheel offer. En welk een offer! Nooit bracht eenig priester er een, dat van zoo groote waarde was. Het is een volkomen offer. Het bevredigt zoo volkomen, dat er voortaan geen sprake meer kan zijn van de schuld en de schande van ons geslacht. Beiden zijn verdwenen, gelijk de duisternis na den opgang der zon. In eens en voor eeuwig is, door deze offerande, al wie door het geloof in gemeenschap met Hem treedt, in eere gebracht bij God. Sinds is onze naam wellust voor de engelen geworden, maar voor de duivelen verschrikking.

Niet gemakkelijk was het trouwens 0111 ons geslacht en onzen naam weder in eere te brengen bij Een, in wiens oogen zelfs de hemelen niet rein zijn. Het was noodig, dat Jezus aan de wet, de zedelijke en levietische, in haar ganschen omvang gehoorzaamheid betoonde, maar dat was niet voldoende. Nadat Hij alles gedaan had, wat zij voorschreef, en vermeden wat zij verbood, niet alleen als Hij door de vreugde, maar ook als Hij door de smart tot ongehoorzaamheid verzocht werd, moet Hij zich bereid verklaren, om in plaats van het loon zijner vroomheid het loon onzer zonde te ontvangen. Thans moest zijne gehoorzaamheid bewijzen, dat zij liefde was, van baatzuchtige berekening vrij, en reiner, onwrikbaarder en onmetelijker dan de hemelen zeiven. Dat bewijs moest Hij leveren door gewillig dezen drinkbeker tot den bodem toe te ledigen; eerst daarmede was de ongehoorzaamheid dergenen, die in Hem geloofden, te niet gedaan, en het recht op het burgerschap in de hemelen voor hen verworven. Berekene thans, wie er het vermogen toe bezit, hoe strafwaardig, hoe schandelijk onze ongehoorzaamheid is,

Sluiten