Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand afhankelijke verschijning, heeft voor den onwaakzamen geloovige het verschrikkende niet van de plotselinge en algemeene, de bliksemachtige, die de Heer hier aankondigt. ..

Toch is het noodig, dat zij als de bliksem zij ; met het

oog op het doel zijner komst springt het vanzelf in het oog.

Men herinnere zich slechts dat aan de gemeente de verhevene roeping gegeven is, 0111 aan alle geschapene wezens het hemelsch schouwspel te vertoonen van het alvermogen des geloofs. Blijken moet het, dat alles, hare wording, en hare kracht, hare onvernietigbaarheid en ten laatste hare overwinning op hare vijanden, vrucht is van het geloof in haar Hoofd. Zij moet het belichaamd geloof zijn; aan het einde van hare geschiedenis moet gezegd kunnen worden, dat deze de geschiedenis van het geloof is geweest. Wat zal haar trouwens redden anders dan het geloof ? 't Is het eenige, waardoor zij haren Heer behagen kan, zoodat Hij billijk van haar verlangt, dat zij vaster op Hem vertrouwe, dan de wortels der bergen in het hart der aarde gevestigd zijn. Alleen daardoor, dat zij in Hem gelooft, wordt zij ontvangbaar voor zijne goddelijke kracht, die het eenig geheim der hare is! Zoolang zij met den heiligen apostel haar geloof behoudt, behoeft zij niet te vreezen, al daverde de aarde en werden de bergen verzet. Zal haar dan het gelooven al te gemakkelijk gemaakt worden, door aanwijzing van de ure der wederkomst haars Heeren'? Gelijk de glans der sterren onzichtbaar blijft, zoolang het daglicht schijnt, en slechts in de donkerheid blinkt, zoo moet het ook rondom het geloof nacht worden, voor zich zijne goddelijke kracht bewijzen kan. Niet in een vooruit aangewezen dag mag het den eindpaal zien van zijn langen pelgrimsweg; dat veeleer oneindige verten zich voor zijne oogen uitbreiden! Geen cijfer helpe het in zijn strijd; het triomfeere alleen. De liefde moge, in 't licht verklaarbaar hijgen van haar ongeduld, met den wachter roepen: de morgen, ach! wanneer ? Wie

Sluiten