Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans aan de aarde boeien; liefde breekt wet, liefde geeft vleugelen. Gelijk de vallende sterren zich op de aarde werpen, buiten staat om hare aantrekking te weerstaan als zij hare banen doorbreekt, zoo maakt ook de kracht zijner verschijning het den heiligen onmogelijk om ook slechts eene seconde op aarde te blijven; zij ijlen Hem na, zonder dat zij zicli den tijd gunnen tot een afscheidsgroet aan de wereld, tot zij bij Hem zijn. Gelijk de bruid uit het Hooglied uitriep, dat hare ziel haar, eer zij het wist, op de wagenen van haren koninklijken heer en zijn vrijwillig volk zette,') zoo wordt hier de liefde eene macht over de heiligen, die hen, zoo snel, dat er geen tijd tot denken en voornemen overschiet, door hare aandrift naar de wolken voortstuwt, zoodat zij bij haren heer is, nog voor zij tot bezinning is gekomen.

Maar kan het ook wel anders ? De Heer is in de wolken verschenen met het bepaalde oogmerk om allen tot zich te trekken, en van de aarde weg te nemen, die waardig zijn, om aan de bruiloft des Lams aan te zitten, en in zijn koninkrijk als vorstelijke onderzaten opgenomen, gevrijwaard te worden tegen het strafgericht, dat Hij van zins is uit te storten over de wereld. Wie echter zijn deze eere, deze verzegeling waardig ? Geenszins de ontrouwe, de slapende, de onwaakzame dienstknechten. Geenszins de halfslachtige, dubbelzinnige, onbesliste belijders. Slechts de dienaren, die de meester wakende vindt, bij zijne wederkomst, zal Hij tot zich noodigen, om in overmaat van liefde zich te omgorden en hen te dienen, als ware Hij hun dienstknecht geworden, en ze daarna te zetten over zijne goederen. 2) Om dus te weten wie Hem werkelijk wacht, en daarmede het bewijs levert dat hij vervuld is met verlangen der liefde naar zijn meester, en met zorg der liefde voor diens huis, moet de Heer zijne knechten overvallen. Allen, die op Hem

1) Hoogl. 6 : 12. 2) Luk. 12 : 37, 44.

Sluiten