Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelt, maar om zijns levens wil; zie eens wat een ijver hij niet betoont! Bij 't krieken van den dag is hij aan 't werk, en biedt zijne koopwaar aan tot den laten avond toe. Verkoopen is zijn leven; men kan het aan hem zien; maar waarom merkt men het aan ons niet, dat wij ons ongelukkig, ja, als midden in den dood gevoelen, zoo men het evangelie niet van ons aanneemt ? Hoe prijst hij zijne waar aan, met te zeggen, dat er geene betere is in het gansche land, en hoeveel hij er van verkocht heeft, tot zelfs aan de voornaamste en rijkste lieden toe, evengoed als aan den burgerman, en dat zij er allen even wel bij varen. Hoe dringend vraagt hij, dat men wat van hem koope, en wijst op vrouw en kind, die kleederen noch voedsel hebben, als de menschen hem niets verdienen laten, en hoe dwingt hij uit medelijden om wat van hem te koopen. Hoe vriendelijk blijft hij, ook als men zijn koopwaar weigert, vast besloten om zich zelfs door eene herhaalde weigering niet te laten afschrikken, maar morgen weder aan dezelfde woning aan te kloppen, waar men hem zooeven onvriendelijk afwees.

Vrienden of vijanden kent hij als handelaar niet; want omdat het voor hem slechts de vraag is, waar hij zijne koopwaar plaatsen kan, maakt hij het zich tot gewoonte, om alle beleedigingen even snel te vergeten, als hij er zich door gewond gevoelt, en geen vijanden te hebben, maar vriendelijk te zijn jegens allen. Ook handelt hij niet alleen met zijne vrienden, maar met iedereen, zonder onderscheid, zelfs met de armsten, en met hen, van wie hij voorziet dat zij slechts weinig van hem koopen zullen, of aanmerking maken op zijne waar. Daarbij verliest hij den moed niet, al wordt hij nu en dan eens bedrogen, en al komt hij bij dezen of genen wat tekort; want hij weet, dat het onmogelijk is, om in den handel verlies en bedrog te voorkomen, en dat er, voor een eerlijk en voorzichtig koopman als hij, op de kwade dagen ook weer goede volgen. Hij is vriendelijk van aard, tot toegevendheid en overeenkomst geneigd,

Sluiten