Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkel geloof. En daarom vloeit het licht der goddelijke wijsheid in volle stroomen naar hen toe. Zij zijn even ernstig als de kinderen bij ons, zoolang zij nog kinderlijk zijn, maar even natuurlijk als deze. Hun eenvoud is roerend ; geen engel wordt moede om hen in hunne ongekunstelde taal over de hemelsche dingen te hooren spreken. Het schijnt hun toe als waren zij nooit op aarde en altijd in den hemel geweest; geen herinnering doet hen lijden. Zij weten niet dat zij geboren en gestorven zijn ; uwe tranen, moeder! begiijpen ze niet. Het gaat hen als menschen, die uit den slaap ontwaakt, wel weten dat zij gedroomd hebben, maar niet recht kunnen zeggen wat. Dood, graf, kwaad, hel;

't zijn hun vreemde klanken engel zeggen zij, wat

beteekent dat ? Hunne oogen zagen ook nimmer het onreine ; zelfs bleef het onzuivere, dat krachtens hunne afstamming in hen was, voor hen verborgen, omdat zij gereinigd waren vóór zij zichzelven hadden gekend. Hier op aarde hadden zij geen geschiedenis; zij werden slechts geboren om er te zijn. Bij het sterven legden zij af, wat hun hinderlijk was om goed te wezen. Zoo heeft hunne geschiedenis een rein aanvangspunt gekregen; de kwade werken blijven hun eeuwig vreemd. Hun leven beweegt zich in een rechte, heilige lijn altijd voorwaarts. Hierin gelijken zij op hun Heer; „zie", zegt Hij, „zoo klein en zoo rein was ook Ik eens; zoo begon mijne heerlijkheid". Van niemand onzer kan dit gezegd worden. Wij hebben de diepten des Satans gekend; wij zijn langs bochtige omwegen half blind tot den kruisheuvel gekomen, verbaasd daar te zijn.

Wat zouden zij thans doen ? Bewonderen en liefhebben ; voorts laten zij Christus voor zich zorgen. Zij zijn in de hemelsche gaarde als leliën, die arbeiden noch spinnen, en nochtans schooner zijn dan Salomo op zijn troon. In het paradijs is het als in onze hoven, waar men niet slechts planten aantreft tot nut voor den mensch, maarjook dezulken, die enkel tot sieraad dienen. Zij vervullen hunne be-

18

Sluiten