Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen. Hoe zou trouwens anders de eere onzer verlossing opklimmen tot den Vader ?

Stonden de dingen anders, er zou bij Christus wel van liefde tot de menschen sprake kunnen zijn, maar niet van gehoorzaamheid. Maar dan ook van geene verzoening der zonde. Deze eischte meer dan dat de zonde geboet werd door den dood. Dit namelijk dat het ondergaan der smart openbaring was eener volkomene gehoorzaamheid. Dan alleen kon Christus' bloed dienen tot bedekking der zonde, en den zondaar welgevallig maken in Gods oog, als het getuigenis gaf aan het gehoorzaam worden des Zoons tot den dood des kruises. Boeten is geen zoenen ; wel kan geene zonde gezoend worden tenzij hare straf wordt gedragen ; maar zullen onze personen in eere en recht hersteld worden, of, juister uitgedrukt, tot eere en recht komen, dan moet de straf gedragen worden in gehoorzaamheid aan God.

Nu was het leven van den Zaligmaker een onafgebroken betoon van gehoorzaamheid. Hij stond krachtens zijne geboorte uit eene Joodsche maagd onder Mozes' wet. Zóó als Hij is niemand aan deze wet gehoorzaam geweest. De wet gebood Hem, den zondelooze, die zich bewust was God tot eigen Vader te hebben, om gehoorzaam te zijn niet alleen aan godvruchtige ouders, maar ook aan onheilige, ja, aan heidensche oversten. Voorst behandelde zij Hem als een geestelijk onmondige, ja als een met schuld en zonde belaste, door Hem even goed als allen aan hare inzettingen omtrent de reiniging door bloed en water te onderwerpen. Daarbij moest Hij den eisch der liefde tot God en den naaste op ambtelijke wijze vervullen. Het bracht Hem even als haast alle profeten in geene geringe ellende; zijn woord lokte tegenspraak uit, zijn werk bracht Hem onder verdenking; toch rustte Hij niet voor Hij betuigen kon zijn werk volbracht te hebben. Uit gehoorzaamheid ontweek Hij den dood; uit gehoorzaamheid gaf Hij zich over tot den dood.

Juist toen zijne gehoorzaamheid beproefd was gebleken,

Sluiten