Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer? Terwijl Christus zijn leven offert om Gods uitverkorenen vrij te koopen en Gods eer te herstellen. In zijn offerdood geeft Hij den Vader, om zoo te spreken, het weder-antwoord Zijner liefde op wat Deze Hem èn indertijd, èn van alle eeuwigheid aangaande Zijne liefde verzekerde.

Juist toen verliet Hem de Vader. Nooit had Hij diens vertroosting meer noodig, nooit was diens vertroosting verder van Hem. In zijnen doodstrijd ondersteunde de Vader Hem niet ; ook liet Hij geen schepsel toe Hem te ondersteunen. Toch bleef de Christus gehoorzaam tot aan den dood. Kon ooit een schepsel zóó gehoorzaam zijn ? Zelfs de ongevallen mensch had zóó niet kunnen sterven.

Waarlijk, deze mensch was Gods Zoon, riep de hoofdman uit. Wij zeggen er amen op. Dat zet aan zijne gehoorzaamheid eene oneindige waarde bij. Hier is God door God verheerlijkt. Waar is de nacht als de zon is opgegaan ? Maar wijs mij de plek waar de zonde te vinden is van den man, wien deze gehoorzamheid als de zijne toegerekend wordt. God zelf zou ze niet kunnen vinden; het is alsof zij er nooit is geweest.

in.

Zulk eene doode als Christus kon in zijn graf niet blijven. Drie dagen rustte Hij er in; 't was om ons te beter te overtuigen, dat Hij waarlijk gestorven was. Ook dat had Hij voor ons over; drie dagen wilde Hij in zijn graf liggen opdat wij niet twijfelen, maar zien zouden dat Hij ons genoeg liefgehad had, om voor ons te sterven. Maar ontbinding greep er bij zijn lijk niet plaats. Terwijl wij sterven, reeds als wij leven, was Hij in zijn graf van de verderving vrij. Trouwens was Hij enkel leven, en als dit in den dood ingaat, wordt de dood zelf vernietigd, en keert het verheerlijkt van zijn gebied weder. Daarom moest Jezus opstaan uit de dooden; en

Sluiten