Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uur en eindigt 0111 6 a 7 uur. Het grootste personeel werkt een uur per dag langer. De schafttijd is il/2 a 2 uur per ^dag.

Overwerk. Door een aantal werklieden wordt gedurende 100 dagen per jaar 2 uur per dag overgewerkt.

Ofschoon nachtarbeid slechts bij uitzondering voorkomt, wordt bij groote drukte des zomers wel eens heele nachten (van 9—6 uur) gearbeid. Terwijl het gemiddelde uurloon voor mannen 18 cent is, wordt voor nachtarbeid bij enkele patroons 30 cent per uur betaald, terwijl andere patroons slechts f 2.— per nacht geven. Vrouwen verdienen 7 a 15 cent, kinderen 6 a 7 cent per uur.

De omvang van den Zondagsarbeid weet de afdeeling niet op te geven. Wel acht zij afschaffing van overwerk. nacht- en Zondagsarbeid mogelijk. Tegen de invoering van een wettel ij ken 10-urigen arbeidsdag weet deze afdeeling geen enkel bezwaar, evenmin als tegen een verbod van kinderarbeid. Sterke beperking van den arbeidsduur van jeugdige personen wordt mogelijk en „zelfs noodzakelijk" geacht, in verband met de schadelijke gevolgen van het beroep. Door het zware en ongezonde werk hebben de arbeiders te lijden van breuken en tuberculose, en de lange arbeidsduur bevordert tevens de dronkenschap.

Meubelindustrie.

11 afdeelingen van den Meubelmakersbond. namelijk: A ms ter dam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Haarlem, Kampen, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en Winschoten, verstrekten inlichtingen.

Arbeidsduur. De arbeidsduur, die in nagenoeg alle afdeelingen onderling verschilt, wisselt tusschen 10 en 12 uur per dag, schafttijden niet inbegrepen. Zelfs ter plaatse zijn verschillen te constateeren. Een arbeidsdag van 10 uur vermelden Rotter dam en. voor 150 werklieden. Den Haag; iol/2 uur per dag wordt te Middelburg gearbeid, ook door kinderen, des Zaterdags echter 71/, uur. De kinderen worden des winters wat vroeger naar huis gezonden. Een arbeidsdag van 10—11 uur vermeldt Haarlem; van n uur Apeldoorn, Leiden, Winschoten, en Den Haag, doch slechts voor 300 vakgenooten. Een niet onbelangrijk aantal werkt in Den Haag langer dan 11 uur per dag. 11V2 uren daags wordt gewerkt te Utrecht, behalve door kinderen, wier arbeidsduur 91/» uur per dag is,

en te Kampen, waar kinderen per week 3 uur minder werken. Ten slotte wordt te Arnhem 11 a 12 uren daags gearbeid, behalve door een 40-tal werklieden, die, evenals de kinderen, 10 uur daags werken. — Deze verschillen weerspiegelen zich in de tijden van aanvang en einde van het werk.

Sluiten