Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per dag werkt. Neemt men hierbij in aanmerking dat de leden van dezen Bond in het algemeen niet onder de slechtste condities werken, dan mag worden gezegd, dat sinds het G. R. van 1903 nog niet veel in de toestanden veranderd is. — Uit de opgaven der rusttijden blijkt, dat deze sterk uiteen loopen. Bijna 60 pCt. pauseert 1 % uur of korter, terwijl bij 17 pCt. van een rustpooze geen sprake is. Zoo zijn er ook verschillen bij het eindigen van den werktijd, waarbij vooral uitkomt dat bijna 16 pCt. nog 's avonds na 7 uur werkt. — Wat den omvang van het periodieke avondwerk aangaat, — zoo lazen wij in bovengenoemd G. R. 1903, — mag men aannemen, dat het in enkele gevallen gedurende ten hoogste 30 achtereenvolgende avonden voorkomt, hoewel vaak niet langer dan gedurende één of twee weken, en dat in den regel dan wordt gewerkt van 71/2 tot 10 a lO^j uur; het kan evenwel ook voorkomen, dat tot 12 uur 's nachts en in enkele gevallen zelfs tot diep in den nacht wordt doorgewerkt. Zondagsarbeid behoort tot de uitzonderingen, doch wordt wel van loopers gevorderd, die belast zijn met „de post".

Alhoewel de loonen onderling belangrijk verschillen, schijnt in de norm eerder verslechtering dan verbetering ingetreden te zijn. In het G. R. 1903 werd op blz. 16 opgemerkt dat over het algemeen personen van 20—25 jaar nog geen „voldoend" loon genieten, doch dat tusschen het 25e en het 30e jaar een „behoorlijke" positie wordt bereikt. Volgens cijfers in het Jaarverslag 1907 van v.n. bond genieten ruim 52 pCt. der leden boven 24 jaar een salaris van minder dan f 60.— per maand, en van dit aantal is nog wel ruim de helft gehuwd ! Ook hierbij geven niet steeds de „groote" kantoren het goede voorbeeld. In den regel genieten de bedienden een aantal dagen vacant ie per jaar, varieerend tusschen 2 dagen en 2 weken. Uitzonderingen hierop komen echter voor.

B. Winkel- en Magazijnbedienden. Een ander Amsterdamsch Gemeentelijk Rapport (1905), uitgebracht naar aanleiding van het vraagstuk der vervroegde winkelsluiting, geeft in volgend staatje een denkbeeld van den winkeltijd in onderscheidene bedrijven te Amsterdam:

Sluiten