Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voordeden voor de arbeidersklasse vooral!

De lange arbeidsdag maakt de werkers vroeg oud. Hij ontrooft hun allen tijd voor nobel vermaak, voor ontwikkeling en voor het genieten van natuur en kunst. Hij verwoest het huiselijk leven en maakt het den ouders onmogelijk invloed te oefenen op de opvoeding hunner kinderen. Kortom, hij ontneemt aan het leven van den arbeider wat het leven waarde geeft.

Beperking van den arbeidsduur brengt de wedergeboorte van het proletariaat.

De gebogen, afgesloofde werkman strekt den rug. Kracht en ambitie bloeien in hem op. Het wordt hem klaar in welk een den mensch onwaardigen staat van ellende, ja verdierlijking, hij voortleeft. Begeerte ontwaakt naar 'n leven op hooger plan. En, beklemd door den jammer van het heden, wendt hij den blik naar de toekomst.

Dat is wel het grootste voordeel, hetwelk de verkorting van den arbeidsduur brengt.

De verdrukte, uitgebuite arbeiders der gansche wereld vormen hechte organisaties om zich een betere plaats te veroveren onder de zon. De roep tot organisatie klinkt ook over de Hollandsche velden. Maar ziel en verstand van de massa onzer arbeiders zijn zóó gehavend door den gruwelijk-langen arbeidsdag, dat zij het woord van verlossing niet meer vermogen te omvatten.

Verkorting van arbeidsduur schept eerst recht de mogelijkheid tot verderen vooruitgang.

Onze eischen spreken dus van méér dan van eenige verlichting van den onduldbaren last, die op onze werkers drukt.

De verkorting van den arbeidsduur is het naaste doel van den grootschen wereldstrijd der uitgebuiten tegen hunne uitbuiters; zij baant voor het onderdrukte volk den weg naar blijde toekomst.

Op, proletariërs, op!

Energiek, onversaagd den strijd aanvaard! Daveren moet het door het land, van Noord tot Zuid, van Oost tot West:

ter wille van de organisatie, ter wille van de verheffing der arbeidersklasse en van hare eindelijke bevrijding,

weg met den nacht- en kinderarbeid, op voor den «ettelijken tieiuirendag!

Sluiten